Rozvrh hodin 2. třída

Rozvrh hodin 2. třída

 

platný od 6. 1. 2020

1
2
3
4

5

8.00 – 8.45
8.55 – 9.40
10.00 – 10.45
10.55 – 11.40
11.50 – 12.35
PO
ČJ ČJ M TV Prv
ÚT
M ČJ Čt/Ps VV VV/dílny
STŘ
ČJ M TV Čt/Ps
ČT
ČJ M Prv
M AJ ČJ HV