Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Směrnice pro výdej hotové stravy

1.     7.30 hod. odvoz přesnídávky do MŠ

2.     10.00 hod.-10.30 hod. výdej obědů do přepravek pro cizí strávníky

3.     10.30 hod.-10.45 hod. výdej obědů do přepravek pro MŠ

4.     10.45 hod. odvoz obědů do MŠ

5.      11.00 hod. odvoz obědů cizím strávníkům

6.      11.00 hod.- 11.30 hod. výdej obědů cizím strávníkům

7.      11.40-12.10 hod. a 12.35- 13.00 hod. výdej obědů dětem a zaměstnancům ZŠ

8.      13.30 hod. odvoz svačin

Vstup dětem do školní jídelny je dovolen  v doprovodu pedagogů.

 • V době nemoci mohou rodiče odnášet jídlo v jídlonosiči pouze první den nemoci!
 • Po dobu výdeje je zajištěn pedagogický dozor.
 • Jídlo si děti vyzvedají na tácku u výdejního okna.Polévku, hlavní jídlo,nápoj, ovoce,saláty,kompoty  a mléčné výrobky si odnášejí najednou ke stolu.Řídí se pokyny dozorujících pedagogů. Strávníci mají možnost přídavků.
 • Použité nádobí a příbory odnášejí  strávníci na tácku na určené místo – okno pro použité nádobí.
 • Strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.
 • Problémy nebo své připomínky k pokrmům hlásí vedoucí jídelny nebo kuchařkám.
 • Technické závady hlásí strávník vedoucí ŠJ.
 • Během výdejní doby zajišťuje mimořádný úklid (rozlité jídlo, rozbité nádobí) pracovnice ŠJ a dozor.
 • Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá dozor.
 • Úraz, nevolnost ve školní jídelně hlásí strávník vedoucí ŠJ.
 • Připomínky ke stravě mohou rodiče nahlásit osobně nebo telefonicky na číslo 601 336 573.
 • Jídelní lístek je vyvěšen ve školní jídelně, v mateřské škole  a na web. stránkách školy www.zskrmelin.cz. Strávníci, kterým se strava rozváží, dostanou jídelníček  vždy v pátek na následujíci týden .
 • Rodiče se mohou seznámit s provozním řádem jídelny na nástěnce ve školní  jídelně nebo na www.zskrmelin.cz.
 • Děti se odhlašují do 14.00 hod předchozí pracovní den!!!!
 • Při ukončení stravování (ukončení školní docházky, přechod na jinou školu apod.) je nutné nahlásit tuto skutečnost vedoucí ŠJ, která podá další informace o finančním vyrovnání se školní jídelnou, vrácení přeplatků, doplacení nedoplatků apod.
 • Způsob platby stravného je hotovost a bezhotovostní platba na účet.
 • Termín platby u hotovosti je první týden v měsíci.

        Žádám rodiče, aby omlouvali nemocné děti . Bude-li strávník nemocen několik dní a nebude omluven, pak od  druhého dne nemoci, kdy nebude přítomen v MŠ a v  ZŠ, se už  nejedná  o školní stravování a strávníkovi bude zaúčtována cena 65,-Kč.  §122odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.

1.den nepřítomnosti, nemoci v ZŠ nebo v MŠ

– oběd může vyzvednout do jídlonosiče zákonný zástupce v době od 11 do 11:30 u vydávajícího okénka v ŠJ

– ráno přínést k vydávajícímu okénku do ŠJ podepsaný jídlonosič a vyzvednout si oběd od 11:00 do 14.30 v ŠJ

Od druhého dne nepřítomnosti, nemoci se už nejedná o školní stravování.

Neomluvené obědy budou účtovány podle vnitřního řádu jídelny a podle této směrnice.

žáci základní školy:

oběd   6-10 let       cena nedotovaného oběda 70,-Kč (potraviny 29,-Kč + 41,-Kč ostatní náklady)

oběd  11-14 let      cena nedotovaného oběda 70,-Kč (potraviny 31,-Kč + 39,-Kč ostatní náklady)

žáci mateřské školy:

polodenní 3-6 let      cena nedotované stravy 70,-Kč (potraviny 30,-Kč + 40,-Kč ostatní náklady)

celodenní 3-6 let      cena nedotované stravy 70,-Kč (potraviny  38,-Kč + 32,-Kč ostatní náklady)

polodenní 7-10 let    cena nedotované stravy 70,-Kč (potraviny 32,-Kč + 38,-Kč ostatní náklady)

celodenní 7-10 let    cena nedotované stravy 70,-Kč (potraviny 40,-Kč + 30,-Kč ostatní náklady)

Platby za nedotovanou stravu se budou vybírat do pokladny ŠJ jednou měsíčně.

U bezhotovostních plateb je nedotovaná strava prováděna do pokladny ŠJ jednou měsíčně.