Jednací řád školské rady

Jednací řád

Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

Školská rada Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně (dále jen Školská rada) podle § 167, odst. 7 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se usnesla na tomto svém jednacím řádu.

 

§1

Úvodní ustanovení

Jednací řád Školské rady upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jejího usnesení, jakož i další otázky.

§2

Pravomoci Školské rady

Školské radě je vyhrazeno rozhodovat o otázkách uvedených v §168 školského zákona.

§3

Svolání Školské rady

Školská rada bude pravidelně zasedat v měsících říjnu, lednu, dubnu a červnu. Zasedání Školské rady svolává její předseda. Zasedání Školské rady musí být svoláno, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Školské rady. V tomto případě svolá předseda její zasedání do 14 -ti dnů.

§4

Příprava jednání Školské rady

Zasedání Školské rady svolává její předseda nebo může touto činností pověřit jiného člena Školské rady. Přitom je třeba dodržet tyto zásady:

–          Oznámení o jednání Školské rady musí být jejím členům a případně dalším osobám doručeno nejpozději 7 dnů před jejím zasedáním.

–          Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného jednání Školské rady mají ředitel školy, zřizovatel nebo její členové.

–          Návrhy k zařazení na pořad jednání jsou podávány písemně, anebo ústně před začátkem jednání Školské rady.

–          Zásadní písemné materiály pro jednání Školské rady musí být předkládány písemně, či elektronicky všem členům nejméně7 dnů před jejím zasedáním.

–          Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily všem členům Školské rady komplexně posoudit danou problematiku a přijmout patřičná opatření.

–          Program jednání je navrhován předsedou a je schvalován většinou členů Školské rady na začátku jednání.

–          Na každém zasedání Školské rady se provádí kontrola plnění závěrů z minulého zasedání.

–          Pro projednání důležitých, či sporných bodů programu mohou být  k jednání Školské rady přizvány i další osoby.

§5

Způsob jednání Školské rady

Při jednání Školské rady je nutno dodržet tato pravidla:

–          Školská rada je usnášení schopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

–          Právo hlasovat o návrzích a závěrech mají jen členové Školské rady, hlasuje se veřejně nebo tajně dle rozhodnutí nadpoloviční většiny všech přítomných členů. Závěry zasedání Školské rady jsou platné, jestliže pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů. Z jednání Školské rady je pořízen zápis, provede jej předseda, nebo jím pověřený člen Školské rady. Zápis podepisují všichni přítomní členové Školské rady.

–          Zápis z jednání bude vyhotoven ihned na místě konání a bude obsahovat usnesení, s nímž bude seznámeno vedení školy, zřizovatel a obdrží jej všichni členové Školské rady.

 

Nový jednací řád schválila Školská rada na svém zasedání v Krmelíně dne 15. 9. 2015.

 

Předseda Školské rady

Mgr. Rostislav Galia

 

Členové Školské rady

Pavel Holík

Zdeněk Šindel

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer