Zápisy ze zasedání

Zápisy ze zasedání

Zápis z 38. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 12. 10. 2021

Přítomni: Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA,

Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Ing. Renáta Václavková

 1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2020/2021

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu 2020/2021.

 

 1. Práce s nadanými žáky

Školská rada navrhuje formalizovat vyhledávání nadaných žáků a uvést formy diferenciace a individualizace výuky do příští výroční zprávy.

 

 1. Návrh výše příspěvku na provoz

Školská rada bere na vědomí Návrh výše příspěvku na provoz poskytnutý zřizovatelem p.o. pro rok 2022

 

 1. Směrnice zřizovatele pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací obce Krmelín

ŠR doporučuje zřizovateli vytvoření Směrnice zřizovatele pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací obce Krmelín a předložení ŠR na zasedání v únoru 2022.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Modernizace vybavení pro výuku tělesné výchovy – nakoupeno z letošního rozpočtu

 

 1. Školní hřiště

Školská rada navrhuje prezentaci využití hřiště v Krmelínském Zpravodaji.

Školská rada doporučuje přidat návrh zastínění na části školního hřiště do projektu nové školní družiny s tím, že by samotná realizace proběhla ihned po dokončení projektu.

 

 1. Projekt nové družiny

Školská rada doporučuje, aby součást týmu řešící projekt nové družiny byli i zástupci školy.

 

 1. Projektový den

V rámci Šablony 3 bude realizován projektový den v květnu/2022 „Partík“ ve spolupráci s firmou

Regio-výzkumné rozvojové centrum

 

 

 

Zápis z 37. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 22. 06. 2021

 

Přítomni: Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Sylva Multanová, Mgr. Elizabeth Dostálová, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

Nepřítomni: Ing. Renata Václavková Ph.D,

 

 1. Distanční výuka ve školním roce 2020/2021 době pandemie

Viz příloha

 

 1. Testování na COVID-19

Viz příloha

 

 1. Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Viz příloha

 

 1. Jazyk anglický

Viz příloha

 

 1. Testování SCIO žáků 5. ročníku

Viz příloha

 

 1. Školní stravování

Viz příloha

Problematika školního stravování bude monitorována a vyhodnocena rodičovskou veřejností na konci školního roku 2021/2022

 

 1. Zlepšování materiálně technického stavu organizace

Viz příloha

 

 1. Směrnice zřizovatele pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací obce Krmelín

ŠR doporučuje zřizovateli vytvoření Směrnice zřizovatele pro stanovení odměn ředitelům příspěvkových organizací obce Krmelín a předložení ŠR na zasedání v říjnu 2021.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Ředitel školy zveřejnil na webu školy informace, které srozumitelnou formou vysvětlují výhody používaných výukových metod (RWCT, Hejný, J. B. E).

 

 1. Modernizace vybavení pro výuku tělesné výchovy

Ředitel školy v rámci tvorby návrhu příspěvku na provoz školy pro rok 2022 poskytnutý zřizovatelem zakomponuje vybavení do tohoto rozpočtu.

 

 1. Školní hřiště

Obec Krmelín předala do správy školy multimediální hřiště včetně objektu technického zázemí (9 015 000,-). Ředitel školy v rámci tvorby návrhu příspěvku na provoz školy pro rok 2022 poskytnutý zřizovatelem připraví poptávkové řízení na stavbu zastínění na části školního hřiště.

 

Ing. Jaroslav Tyšer  ………………………

Ing. Libor Juřica   ………………………

Sylva Multanová   ………………………

Mgr. Elizabeth Dostálová   ………………………

Petr Mácha   ………………………

Mgr. Dušan Ignačík, MBA   ………………………

 

                                             Příloha k 37. zasedání

Distanční výuka ve školním roce 2020/2021 době pandemie

V souvislosti s pokračujícím nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Evropě při výskytu onemocnění způsobené koronavirem COVID – 19 pokračovala distanční výuka i ve školním roce 2020/2021, pro celý školní rok byla týmem pedagogických pracovníků školy připravena a realizována strategii distančního vzdělávání žáků v souladu s metodickými pokyny MŠMT.

Doba uzavření evropských škol (v týdnech) v období 17. 2. 2020 – 4. 5. 2021:

48 – Severní Makedonie; 43 – Bosna a Hercegovina; 42 – Česká republika; 41 – Slovensko, Lotyšsko; 39 – Polsko, Slovinsko; 38 – Maďarsko, Černá Hora; 36 – Srbsko, Řecko; 34 – Bulharsko, Litva; 32 – Rumunsko; 30 – Německo, Rakousko; 28 – Finsko; 27 – Velká Británie, Nizozemí; 26 – Irsko; 24 – Portugalsko, Švédsko, Albánie; 22 – Norsko, Ukrajina; 19 – Estonsko; 18 – Belgie; 16 – Moldavsko; 15 – Španělsko; 13 – Rusko; 11 – Francie; 6 – Švýcarsko, Island; 0 – Bělorusko.

Žáci byli distančně vzděláváni v prostředí Google Meet podle přesně daného rozvrhu, kromě žáků 2. ročníku (11 žáků) byly třídy děleny do skupin z důvodu efektivnějšího zapojení žáků do výuky podle rozepsaného plánu učiva ve výukových předmětech (tj. v jazyce českém a anglickém, matematice, prvouce, vlastivědě, přírodovědě). Distanční výuka byla obohacována o podpůrné materiály (online cvičení), konkrétní odkazy na vzdělávací weby (nns.cz, umimeto.org, umimematematiku.cz, umimecesky.cz), vzdělávací videa vztahující se k učivu z youtube.com, autorské podcasty (audiozáznamy jednotlivých učitelek jako vysvětlení k řešení úkolu a následná zpětná vazba k odevzdanému úkolu), Do distanční výuky byly zapojeny i vychovatelky školní družiny a školní asistentky, které třídním učitelkám v jednotlivých ročnících pomáhaly s výukou. Práce žáků byly pravidelně zveřejňovány ve fotogalerii na stránkách tříd školního webu. Třídní učitelky měly v rámci distančního vzdělávání k dispozici učitelské notebooky a  iPady (distanční výuka v rámci home office) nebo 3 Panely s kamerami Jabra (distanční výuka na pracovišti).

Možnost zapůjčení školní didaktické techniky (notebook, iPad) využilo během distančního vzdělávání 6 rodin.

Pro žáky 1. ročníku i jejich třídní učitelku byl školní rok nejnáročnější. V září 2020 po čtrnáctidenní školní docházce, kdy se většina dětí teprve sžívala se školními povinnostmi, byla nařízena karanténa. Během této doby se třídní učitelka spojila s rodiči, aby s dětmi procvičovali základní dovednosti (uvolňovací cviky, fonematický sluch). Po uplynutí  dvoutýdenní karantény stály děti opět na startovní čáře a učily se znovu základní školní návyky.

V polovině října 2020 následoval přechod na distanční výuku, který způsobil ve výuce žáků 1. třídy nemalé problémy. Díky vzájemné spolupráci škola/rodina se podařilo z dané situace vytěžit maximální výukový pokrok. Děti byly rozděleny do 3 skupin, aby se třídní učitelka mohla co nejvíce věnovat jednotlivým žákům. Časem i rodiče pochopili, že bez jejich pomoci jakákoliv snaha učitele nebude mít očekávané výsledky. Tento stav trval do poloviny listopadu 2020, kdy došlo k částečnému uvolnění a návratu žáků 1. třídy do školy. Vzhledem ke specifiku výuky prvňáčků byl tento krok velice důležitý. Žáci měli opět možnost osvojovat si práci ve třídě a rozšiřovat a upevňovat sociální vazby v kolektivu.

Od února 2021, po opětovném uzavření škol, byla již situace o něco jednodušší, protože všichni aktéři měli s distanční výukou zkušenosti z minulého pololetí. Distanční výuka nikdy plně nenahradí klasickou školní docházku, ale přesto se dařilo dodržovat výukový plán stanovený pro žáky 1. třídy. Ve druhém distančním výukovém bloku byli žáci opět rozděleni na 3 skupiny. S výukou pomáhala v ranních půlhodinových výukových blocích vychovatelka ŠD, což pomohlo výuku zintenzivnit.

Školní rok 2020/2021 byl složitý pro pedagogy, rodiče a prarodiče – vzájemná spolupráce mezi školou a rodinami žáků ale byla až na výjimky velmi dobrá a významně přispěla ke splnění výukového plánu školního roku.

 

Testování v době pandemie

V únoru 2021 ředitel školy komunikoval s předsedou Školské rady možnosti PCR testování žáků a urychlení návratu žáků do školních lavic. Rada obce po jednání s předsedou Školské rady souhlasila s proplácením financováním PCR testů z finančních prostředků zřizovatele, poskytnutých škole na provoz.

Ze 73 příspěvkových organizací okresu Frýdek – Místek pouze 2 z nich (naše škola a soukromá Scio Škola Frýdek – Místek s.r.o. testovala od dubna do června 2021 své žáky testy PCR ze slin. Po celou dobu testování (antigenní/PCR) nebyl v naší organizaci zaznamenán pozitivní záchyt onemocnění Covid-19 u žáků ani zaměstnanců.

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku proběhl v rozšířeném termínu 12. – 16. 4. 2021 v souladu s § 36, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) a Metodickým pokynem k zápisu do ZŠ pro školní rok 2021 – 2022 ze dne 5. 3. 2021. Zápis z důvodu pokračující pandemie Covidu-19 proběhl bez osobní přítomnosti dětí ve škole – proběhla jen formální část zápisu. Zákonní zástupci doručili škole vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022 + Zápisní lístek do školní družiny 2021/2022 + kopii rodného listu dítěte. Soubor dokumentů bylo možno doručit 4 způsoby: emailem (ve formátu pdf) na adresu hospodářky školy, poštou, osobně po telefonické domluvě na sekretariátu školy, datovou schránkou.

Škola obdržela 24 žádostí (13 dívek, 11 chlapců). Žádost o odklad v termínu určeném školským zákonem podalo 6 zákonných zástupců (1 dívka, 5 chlapců).

Projekt Těšíme se do školy (realizovaný školu již od r. 2013) se konal až začátkem června 2021 (po uvolnění pandemických opatření). V odpoledních hodinách proběhla 3 setkání se 17 dětmi a jejich rodiči, při jednotlivých setkáních pracovaly děti pod vedením budoucí třídní učitelky Mgr. Elizabeth Dostálové.

 

Testování SCIO  žáků 5. ročníku

Testování proběhlo v termínu 17. – 20. 5. 2021 a účastnilo se ho 18 žáků. Žáci školy dosáhli nadprůměrných výsledků: v OSP (ostatní studijní předpoklady) – percentil 74, v JČ – percentil 66, v M – percentil 65.

Špičkových výsledků (percentil 80 – 99) dosáhlo v OSP 8 žáků, v M 6 žáků, v JČ 7 žáků (percentil je pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100, lze ho též interpretovat jako počet procent ostatních, které účastník předstihl).

 

Jazyk anglický

Od školního roku 2020/2021 se v souvislosti s pilotáží hravé interaktivní metody výuky anglického jazyka J. B. E. (Jolly Body English), realizované v rámci kroužků jazyka anglického pro 1. – 4. ročník ve školním roce 2019/2020, začal jazyk anglický vyučovat od 1. ročníku v časové dotaci 1 hodina týdně.

Metoda je postavena na fonetickém principu syntézy zvuků – nezaměřuje se na naučení abecedy v jejím postupném sledu, ale na 42 zvuků, které angličtina nabízí. Každý zvuk má svou grafickou podobu, která je doplněna pohybem. Tato metoda ve formě J. B. E. je obohacena o systém pantomimy pro celé věty (tzv. body language). Děti se učí slyšené hlásky i věty znakovat, zapisovat a používat pro jejich čtení tzv. anglické oči. Bez problému dokáží správně foneticky přečíst jednoduchý anglický text, protože pro všechny zapsané znaky (písmena, dvojhlásky, zdvojené hlásky) znají adekvátní zvuk.

Proces je možno shrnout do pěti kroků: 1) učení se 42 zvukům používaných v anglickém jazyce, 2) formování a psaní písmen prostřednictvím znakování a pantomimy, 3) spojování zvuků, které umožňuje dětem číst a psát, 4) rozeznávání zvuků ve slovech, 5) učení se slovům, která se vymykají pravidlům (tricky words).

Jolly Phonics se plně rozjela ve Velké Británii v roce 1987, dnes je používána ve více než 100 zemích světa. Tato multi-smyslová metoda je velmi motivující jak pro děti, tak pro učitele. Má vynikající výsledky a dokáže pomoci i dětem, které mají výukové problémy s dysgrafií a dyslexií.

Součástí testování SCIO žáků 5. ročníku bylo i testování celkové úrovně v jazyce anglickém.  Úrovně A0 dosáhl v testování 1 žák, úrovně A1 (očekávaná úroveň žáka na konci 5. třídy základní školy dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) dosáhlo 9 žáků. Úrovně A2 (očekávaná úroveň žáka na konci 9. třídy základní školy) dosáhlo 5 žáků, úrovně B1 a B2 (očekávaná úroveň žáka v rámci středoškolského vzdělávání) dosáhli 3 žáci. 8 žáků třídy dosáhlo špičkových výsledků (A2, B1, B2).

V rámci projektu Erasmus + Učíme se s CLILem se v termínu 8. 8. – 21. 8. 2021 zúčastní 3 učitelky jazykově metodického kurzu anglického jazyka na Maltě. Od školního roku 2021/2022 bude cílem (na základě pevného metodického základu, získaného na kurzu) zavést pomocí metody CLIL výuku anglického jazyka i v jiných předmětech. Používání alternativních prvků, inovativních postupů, metod a forem práce do výuky přispěje ke zvyšování budoucího jazykového potenciálů našich žáků.

 

Školní stravování

Školní jídelna zajišťuje školní stravování v souladu se zákonem č.107/2005 Sb., stanovujícím nutriční normy a plnění spotřebního koše.

Stoupající výnosy školní jídelny z vedlejší hospodářské činnosti z let 2016 – 2018 (554 337, 664 020, 727 524 Kč) vystřídal výrazný pokles v r. 2020, způsobený pandemií koronaviru (539 695 Kč). Organizace z tohoto důvodu snížila mzdové náklady (výpověď 1 kuchařce od   1. 12. 2020 – informace Radě obce Krmelín ze dne).

Úbytek strávníků v době distanční a následné střídavé výuky (prezenční X distanční výuka) ve školním roce 2020/2021 využily pracovnice školní jídelny ke zvyšování kvality.

1) Vedoucí ŠJ se zúčastnila 3 webinářů: Sestavování školních jídelníčků (4 hodiny), Zařazování potravin do spotřebního koše (2 hodiny), Zařazování potravin do spotřebního koše podle jejich etiket (2 hodiny). Webináře potvrdily skutečnost, že stravování v naší školní jídelně je kvalitní a zdravé, sestavování jídelníčků a frekvence střídání pokrmů je v pořádku. Kontroly všech podkladů školní jídelny vztahujících se ke stravování ze strany České školní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Krajské hygienické stanice potvrzují fakta, že jídelníčky jsou sestaveny v souladu se spotřebním košem (obsahují dostatek zeleniny a ovoce, mléka a mléčných výrobků, ryb, luštěnin). Na webové stránky školní jídelny jsou umístěny odkazy k dané problematice.

2) Kuchařky provedly kroky pro další zlepšení atraktivity a kvality polévek a hlavních jídel: došlo ke změnám v zahušťování polévek (mouka je nahrazována mixováním brambor, zeleniny, luštěnin, přidáním vajíčka atd.), obměnám přílohy (brambory celé, šťouchané s cibulkou, kaše, pyré v kombinaci s mrkví atd.), upřesnění původu zahraničního receptu 2 x měsíčně v jídelníčku (slovenské halušky, maďarský guláš, italské těstoviny, marocká harira atd.)

V květnu 2021 se všichni žáci školy zúčastnili ankety Moje nejoblíbenější jídlo ve školní jídelně. Jako nejoblíbenější polévky uvedli rajskou, zeleninovou, koprovou mléčnou, dýňovou, čočkovou, gulášovou, vývar, z hlavních jídel uváděli řízek (u starších dětí i kuře), těstoviny – špagety, svíčkovou, karbanátky, holandský řízek, rizoto. Absolutním vítězem byla sladká jídla (krupice, buchtičky s krémem, Honzovy buchty, šišky s mákem, palačinky).

Stravovací návyky žáků nejsou ideální: 60 – 70 % dětských strávníků školy vrací stravu nedojedenou, popř. ji ani neochutnají. (viz fotodokumentace – polévky, maso, čerstvá či tepelně zpracovaná zelenina).

 

Zlepšování materiálního a technického stavu

V říjnu 2020 provedla firma Europrojekt build and technology s.r.o. úpravu dopadové plochy (odstranění kačírku, příprava podkladu, položení tartanu) pod dětskou sportovní sestavou LAZY (356 680,-).

V říjnu 2020 převedl Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na účet organizace mimořádnou dotaci (128 200,-), která byla použita (v souladu s účelem, tj. pořízení technického vybavení základních škol využitelného k realizaci distanční on-line výuky) na nákup 5-ti kamer Jabra a dvou notebooků.

Během jarního uzavření školy z důvodu pandemie COVID–19 v březnu 2021 byly v jídelně, kabinetu a PC učebně vyměněny radiátory (85 685,-), správní zaměstnanci obnovili nátěry trubek topení k vyměněným radiátorům (550,- Kč). Ve 3. a 4. ročníku byly na 3 Panelech vyměněny externí PC (30 824,-). V 1. ročníku byla provedena montáž nové 3 Board tabule – interaktivní LED BenQ 65, PC Dell, 2 magnetické tabule, pojezd (100 000,-), stará interaktivní tabule ENO byla zapůjčena pro další využití do Mateřské školy Krmelín. Do jazykové učebny v sále školy byl instalován nový interaktivního panel Vestel 65 (53 949,-) a wi-fi router (4 645,-). V březnu 2021 Obec Krmelín předala škole do správy k vlastnímu využití multimediální sportovní hřiště včetně objektu technického zázemí (9 015 000,-).

 

 

 

Zápis z 36. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 21. 10. 2020

 

Přítomni:  Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

Distančně: Mgr. Elizabeth Dostálová

 1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2019/2020

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu 2019/2020.

 

 1. Projednání a schválení Školního řádu a příloh

Školská rada projednala a schválila Školní řád a přílohy – zakomponování distanční výuky

 

 1. Návrh výše příspěvku na provoz

Školská rada bere na vědomí Návrh výše příspěvku na provoz poskytnutý zřizovatelem p.o. pro rok 2021

 

 1. Informace o organizaci výuky během epidemiologické situace – COVID-19

Ředitel informoval školskou radu o organizaci distanční výuky v září a říjnu 2020.

 

 1. Zvýšení úrovně angličtiny

Výuka jazyka angličtiny probíhá v 1. ročníku podle metody J.B.E. s podporou pracovních sešitů metodiky, pomůcek zpracovaných cíleně k J.B.E. Zřizovatel schválil příspěvek na půlení 2 hodin JA.

Do konce roku 2020 bude provedeno výběrové řízení v rámci schválení dotace Erasmus + na letní kurz jazyka anglického pro 3 učitelky.

 

 1. Projednání stavu projektu školního hřiště

Plocha hřiště byla zkolaudována a je využívána o velkých přestávkách a v rámci družiny. Stále není zkolaudována budova zázemí.

 

 1. Otevřený dopis učitelů tělesné výchovy Školské radě

Školská rada bere na vědomí otevřený dopis ohledně požadavku modernizaci vybavení pro hodiny tělesné výchovy v hale TJ Sokol Krmelín. Ředitel školy probere návrhy s vyučujícími a ve spolupráci se zřizovatelem navrhne vhodné vybavení. Na další školské radě bude návrh dále probírán.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Škola případně požádá zřizovatele o příspěvek na zbývající dvě hodiny – Splněno viz bod 5Rada doporučuje přidat na web školy informace, které srozumitelnou formou vysvětlí výhody používaných výukových metod (RWCT, Hejný, J. B. E). – Stále trvá.

 

 1. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Bez doporučení

 

 1. Doporučení ŠR řediteli školy:

Bez doporučení

 

 1. Podněty spolku rodičů Krmelín

Bez podnětů

 

 1. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

Bez doporučení

 

 

 

Zápis z 35. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně, konaného dne 15. 06. 2020

 

Přítomni:  Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Sylva Multanová, Petr Mácha,  Mgr. Elizabeth Dostálová, Ing. Renata Václavková, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 

 1. Distanční výuka v době pandemie

Viz příloha

 1. Zvyšování kvality výuky jazyka anglického

Z rozpočtu lze realizovat půlení angličtiny v 7. z 9. vyučovacích hodin angličtiny. Škola případně požádá zřizovatele o příspěvek na zbývající dvě hodiny. Další informace o výuce angličtiny v příloze.

 1. Za starý papír novou knihu

Školská rada se usnesla, že vzhledem k vzrůstajícím cenám pracovních sešitů a snižujícím se výkupním cenám papíru nebude škola dále sběr vybírat. Pracovní sešity pro rok 2021/2022 budou hradit zákonní zástupci v plné výši. Nevyčerpaná finanční hotovost bude převedena na Spolek rodičů Krmelín, který za to pořídí vybavení do tříd ve školním roce 2020/2021.

Další informace v příloze.

 1. Zápis k povinné školní docházce školy

Viz příloha

 1. Školní vzdělávací program

Školská rada vzala na vědomí změnu ve Školním vzdělávacím programu – ve školním roce 2020/2021 bude zahájena výuka anglického jazyka od 1. ročníku.

 1. Školní hřiště

Vhledem k situaci KOVID zatím dodavatel nepotvrdil termín ukončení stavby s velkou pravděpodobností bude výstavba dokončena koncem července 2020.

 1. Schody do garáže a dopadová plocha pod Dětskou sportovní soupravou LAZY

Rekonstrukce schodiště a dopadové plochy by měla proběhnout do konce roku 2020.

 1. Školní jídelna

Školská rada doporučuje vedoucí školní jídelny navštívit školní jídelny v ZŠ Ludgeřovice a ZŠ Zbyslavice pro inspiraci zvyšování kvality stravy.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Bez úkolů

 1. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Bez doporučení

 1. Doporučení ŠR řediteli školy:

Rada doporučuje přidat na web školy informace, které srozumitelnou formou vysvětlí výhody používaných výukových metod (RWCT, Hejný, J. B. E).

 1. Podněty spolku rodičů Krmelín

Bez podnětů

 1. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

Bez doporučení

 

Příloha k 35. zasedání Školské rady

Distanční výuka v době pandemie

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace v Evropě při výskytu onemocnění způsobené koronavirem COVID – 19 zveřejnilo 10. 3. 2020 Ministerstvo zdravotnictví Mimořádné opatření, kterým zakázalo od 11. 3. 2020 osobní přítomnost žáků a studentů ve všech typech škol. Bezprostředně poté proběhla v naší organizaci mimořádná pedagogická rada, na které tým pedagogických pracovníků krmelínské školy připravil strategii dalšího vzdělávání. Strategie byla na pravidelných poradách postupně přizpůsobována vývoji situace.

Třídní učitelky postupně rozšiřovaly spektrum možností, jak v době mezi 11. 3. – 25. 5. 2020 žáky distančně vzdělávat. Počáteční zasílání emailů s podrobně rozepsaným plánem učiva v hlavních předmětech (tj. v jazyce českém a anglickém, matematice, prvouce, vlastivědě, přírodovědě) a scanů s řešením bylo postupně doplňováno o podpůrné materiály (online cvičení), konkrétní odkazy na vzdělávací weby (nns.cz, umimeto.org, umimematematiku.cz, umimecesky.cz), vzdělávací videa vztahující se k učivu z youtube.com, autorské podcasty (audiozáznamy jednotlivých učitelek jako vysvětlení k řešení úkolu a následná zpětná vazba k odevzdanému úkolu), telefonickou komunikaci s rodiči (mobilní operátoři, WhatsApp), osobní emailovou komunikaci s žáky 4. a 5. ročníku, zveřejňování prací žáků na stránkách třídy školního webu zskrmelin.cz, společné setkávání několikrát v týdnu na Google Meet/Google Classroom (třídnické hodiny, konference, online výuka).

Od 25. 5. 2020 se základní školy otevřely pro žáky z 1. stupně při dodržení stanovených podmínek z dokumentu Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ze dne 30. 4. 2020 Ochrana zdraví a provoz ZŠ pro období do konce školního roku 2019/2020. Přestože účast na vzdělávacích aktivitách nebyla stanovena jako povinná, do krmelínské školy se na prezenční výuku vrátilo 78 % našich žáků. Do ukončení školního roku 30. 6. 2020 bude žákům, kteří zůstali doma, nadále třídními učitelkami poskytována podpora distanční formou vzdělávání.

Naši pedagogové si uvědomili:

– přínos pandemie pro urychlení digitalizace školství;

– zlepšení vlastní počítačové gramotnosti;

– nutnost korekce objemu učiva v jednotlivých předmětech a ročnících;

– význam komplexní zpětné vazby (formativní hodnocení);

– přínos využití distanční výuky pro budoucnost (zapojení žáků dlouhodobě nemocných, nepřítomných, webináře/konference v rámci dalšího vzdělávání pedagogů).

Naši žáci si uvědomili:

– význam sociálních kontaktů;

– smysl osobní komunikace.

Naše rodičovská veřejnost si uvědomila (snad):

– že „učit je jednoduché, naučit velice těžké“;

– zda – li je škola (kterou jejich dítě navštěvuje) kvalitní či nikoli.

 

Zvyšování kvality výuky jazyka anglického                                                

Projekt Výuka angličtiny metodou J. B. E. byl připraven ve spolupráci s Místním akčním plánem Frýdek – Místek II se sídlem v Třanovicích a pěti základními školami (Základní škola T. G. Masaryka Krmelín – garant a organizátor projektu, Základní škola Fryčovice, Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, Základní škola a Mateřská škola Kozlovice, Základní škola a Mateřská škola Staříč) pro období 1. 9. 2018 – 30. 6. 2020. Ve 2. roce projektu se uskutečnilo v naši organizaci metodické školení pod vedením lektorky a autorky metody J. B. E. (v rozsahu 2 hodin), další 4 setkání byla z důvodu vyhlášení mimořádných opatření v době pandemie koronaviru zrušena. V období říjen 2019 – březen 2020 probíhala ve dvou skupinách žáků 2. a 3. ročníku volnočasová aktivita Angličtina J. B. E., vedená Mgr. Pavlou Lejskovou. Na přelomu srpna a září 2020 budou k dispozici všechny potřebné materiály pro výuku (tištěná učebnice, pracovní sešit, metodika, podpůrné materiály 2D/3D/audiovizuální), výuka anglického jazyka metodou J. B. E. bude zahájena v 1. ročníku. Volnočasová aktivita Angličtina J. B. E. bude nabídnuta pro začátečníky i pokročilé. Tuto výuku i volnočasové aktivity bude zajišťovat garant této metody Mgr. Pavla Lejsková. Finanční krytí projektu ve výši 40 000,- Kč bylo použito k výrobě kompletních materiálů pro výuku.

Ředitel školy podal v únoru 2020 přihlášku do výběrového řízení programu Erasmus+ školní vzdělávání KA 1 – Výzva 2020, vyhlášenou Domem zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035, Praha (DZS je příspěvkovou organizací MŠMT, zabývající se administrací mezinárodních aktivit v oblasti vzdělávání). V květnu 2020 jsme byli DZS vyrozuměni o kladném schválení naši žádosti č. 2020-1-CZ01-KA101-077510. Z celkového počtu 274 podaných žádostí bylo neschváleno 32 žádostí, 132 žádostí bylo schváleno na pozici náhradníka, 110 žádostí bylo schváleno. Projektu Učíme se s CLILem, (koncipovaném jako 14-ti denní intenzivní kurz anglického jazyka) se v termínu 1. 7. – 25. 8. 2021 zúčastní 3 učitelky naší organizace.

 

Za starý papír novou knihu

Ve školním roce 2019/2020 se starý papír vybíral pravidelně 2krát za měsíc (nerealizováno v dubnu/květnu 2020 z důvodu pandemie koronaviru a následného uzavření škol) v době od 7.00 do 8.00 h, 1 x odpoledne, tj. celkem 17 x.

Celkem bylo odevzdáno 14 235 kg starého papíru (1. ročník – 1 463 kg, 2. ročník – 2 808 kg,  3. ročník – 3 895 kg, 4. ročník – 3 417 kg, 5. ročník – 1 972 kg, zaměstnanci školy: třídní učitelky, vychovatelky školní družiny, ekonomka školy, ředitel školy – 680 kg).

Školní environmentální projekt bude po 20 letech své existence k 30. 6. 2020 ukončen z důvodu trvalého poklesu výkupní ceny starého papíru a trvalého nárůstu cen nových pracovních sešitů. Ve školním roce 2020/2021 bude sběr starého papíru realizován jako jednorázová akce ke Dni Země.

 

Školní rok Počet žáků Počet kg –              škola celkem Počet kg –               průměr na žáka Cena sady PS v Kč –                   průměr na žáka
2016/2017 95 14 499 153 480,-
2017/2018 89 14 366 163 490,-
2018/2019 98 18 802 192 556,-
2019/2020 86 14 235 166 653,-
2020/2021 94 62 040 660 660,-

   

Zápis k povinné školní docházce školy                                  

Zápis do 1. ročníku proběhl v souladu s § 36, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) 14. 4. 2020. Z důvodu mimořádných opatření proti šíření koronaviru a na základě „Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020 – 2021“ ze dne 18. 3. 2020 se zápis do 1. ročníku uskutečnil bez osobní přítomnosti dětí ve škole – proběhla jen formální část zápisu.

Zákonní zástupci doručili škole vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 + Zápisní lístek do školní družiny 2020/2021 + kopii rodného listu dítěte. Soubor dokumentů bylo možno doručit 4 způsoby: emailem (ve formátu pdf) na adresu hospodářky školy, poštou, osobně po telefonické domluvě na sekretariátu školy, datovou schránkou. Škola obdržela 22 žádostí (9 dívek, 13 chlapců). Žádost o odklad v termínu určeném školským zákonem podal 1 zákonný zástupce.

Projekt Těšíme se do školy realizuje škola od školního roku 2013/2014, jeho předchůdcem byl projekt Nanečisto realizovaný od školního roku 2007/2008 poté, co v roce 2007 Mgr. Romana Tylečková absolvovala lektorský kurz tohoto projektu v rozsahu 56 hodin. Hlavním cílem projektu od jeho počátku bylo navázání komunikace s rodiči a rozvíjení takových vzájemných vztahů, které by podněcovaly aktivitu rodičů po celou dobu školní docházky. Prostředkem k realizaci cílů projektu je tzv. přípravka, umožňující dětem a rodičům docházet do školy ještě před zápisem do 1. třídy: děti navštěvují svou budoucí školní třídu se svými budoucími spolužáky a pracuje s nimi jejich budoucí třídní učitelka.

V tomto školním roce se projekt z důvodu pandemie koronaviru realizoval až po zápisu do 1. ročníku na přelomu května a června 2020. V odpoledních hodinách proběhla 4 setkání se 22 dětmi a jejich rodiči (děti byly rozděleny na 2 skupiny). Při jednotlivých setkáních pracovaly děti pod vedením lektorky Mgr. Romany Tylečkové za přítomnosti rodičů. Obsahem „pohádkového putování“ byly činnosti podporující pozitivní klima ve skupině dětí a současně ukazující rodičům konkrétní způsoby práce s dětmi doma. Důraz byl kladen na maximální zapojení rodičů. Lektorka se věnovala tématům odrážejícím jednotlivé složky školní připravenosti (matematické představy, grafomotorika, řeč, fonematický sluch paměť). Na závěr mohli zákonní zástupci vyplnit krátký dotazník (přínosy, doporučení, návrhy změn apod.). Všichni účastníci by projekt rozhodně doporučili dětem i rodičům budoucích prvňáčku, u řady z nich projekt přispěl k rozptýlení obav z inovativních metod výuky.

Jaký přínos měl projekt pro vás?

– seznámení se se školou, paní učitelkou, ukázka učebních metod….

– velký, je to super projekt, ostatní školy od známých to nedělají, když jsem jim o tom řekla, tak mi

dost záviděli….

– líbilo se mi poznat paní učitelku, její přístup, komunikaci s námi rodiči, za mne super….

Jaký přínos měl tento projekt pro vaše dítě?

– pomohl mu se zapojit do kolektivu a spolupracovat….

– dcera byla spokojená, líbilo se jí, do školy se těší….

– adaptace na další prostředí, uvědomění, že i škola může být hrou….

 

Školní hřiště

-opravu vjezdu do školní garáže zajistí obec (na základě předběžné dohody s Radou obce) s firmou, realizující stavbu školního hřiště

 

 

 

 

 

Zápis z 34. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

konaného dne 15. 10. 2019

 

Přítomni: Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Sylva Multanová, Petr Mácha, Mgr. Elizabeth Dostálová, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 

 1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2018/2019

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu 2018/2019

 

 1. Školní vzdělávací program

Školská rada byla seznámena se změnami ve školním vzdělávacím programu v oblasti výuky matematiky.

 

 1. Návrh výše příspěvku na provoz

Školská rada bere na vědomí Návrh výše příspěvku na provoz poskytnutý zřizovatelem p.o. pro rok 2020

 

 1. Projekt Zdravá škola

Školní jídelna se do projektu „Zdravá škola“ nezapojí, nicméně během následujícího období bude zavádět změny a inovace, které splňují parametry projektu (viz příloha „Plánované změny a inovace ve školní jídelně v horizontu 2019-2022“).

Inovace se postupně zavádějí. Vyhodnocení změn za rok 2019/2020 proběhne na konci školního roku.

 

 1. Zvýšení úrovně angličtiny

Probíhá 8 – dílný seminář (KVIC Nový Jičín) k metodě „Jolly Body English“, kterého se účastní 1 učitelka. Byl otevřen kroužek angličtiny pro žáky 2. a 3. ročníku, ve kterém se učí metodou „Jolly Body English“. V příštím školním roce se začne metodou J. B. E. vyučovat ve 2. ročníku.

 

 1. Projednání stavu projektu školního hřiště

Stavba byla zahájena. ŠR doporučuje zřizovateli přizvat ředitele školy na kontrolní dny.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Bez úkolů

 

 1. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Vyhodnotit možnost rekonstrukce prostor půdy, aby se dal použit pro výuku angličtiny a pro školní družinu včetně vzduchotechniky a klimatizace pro všechny třídy. Zatím odloženo na příští rok.

 

 1. Doporučení ŠR řediteli školy:

Bez doporučení

 

 1. Podněty spolku rodičů Krmelín

Bez podnětů

 

 1. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

Bez doporučení

 

 

 1. Zhodnocení změny provozu školní družiny

V družině fungují tři oddělení, ve kterých probíhá program.

Školní asistent (Šablony II.) zajišťuje předávání dětí ve „scházecím“ oddělení.

 

 1. Sběr papíru

Školská rada se bude zabývat koncepcí sběru papíru.

 

 

 

Zápis z 33. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

konaného dne 17. 06. 2019

Přítomni: Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Sylva Multanová, Petr Mácha,  Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 

 1. Šatní skříňky

Rada obce nesouhlasí s nákupem nových šatních skříní pro žáky ZŠ. Doporučuje se zaměřit na případnou obnovu stávajícího vybavení. ŠR doporučuje obnovu nátěrů a pořízení nových laviček s úložným prostorem na boty.

 

 1. Projekt zdravá škola

Školní jídelna se do projetu „Zdravá škola“ nezapojí, nicméně během následujícího období bude zavádět změny a inovace, které splňují parametry projektu viz příloha „Plánované změny a inovace ve školní jídelně v horizontu 2019 – 2022“

 

 1. Naplňování strategie rozvoje školy

Viz příloha „Naplňování koncepce rozvoje základní školy ve školním roce 2018 – 2019“

 

 1. Zvýšení úrovně angličtiny

Viz příloha „Naplňování koncepce rozvoje základní školy ve školním roce 2018 – 2019“

 

 1. Projednání stavu projektu školního hřiště

Bylo vydáno uzemní rozhodnutí a stavební povolení. Byla podaná žádost o dotaci Probíhá výběrové řízení firmy provádějící realizační činnost.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Viz bod 10

 

 1. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Vyhodnotit možnost rekonstrukce prostor půdy, aby se dal použít pro výuku angličtiny a pro školní družinu včetně vzduchotechniky a klimatizace pro všechny třídy.

 

 1. Podněty Spolku rodičů Krmelín

Bez podnětů

 

 1. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

Bez doporučení

 

 1. Zhodnocení změny provozu školní družiny

Změna provozu nepřinesla očekávanou změnu k lepšímu. Bude inovováno „scházecí“ oddělení a vyzvedávání předem nahlášených dětí.

 

 1. Opravy a rekonstrukce během letních prázdnin

O letních prázdninách budou rekonstruovány třídy 3. a 4. ročníku (osvětlení, podlahy, malování).

 

 1. Folklórní festival ve Strážnici

Vybraní žáci školy se zúčastní festivalu ve Strážnici v červnu 2019. Spolek rodičů Krmelín zakoupil reprezentační trička.

 

 1. Výměna člena Školské rady za zřizovatele

Předseda ŠR představil nového člena za zřizovatele Ing. Renátu Václavkovou

 

Příloha     

Naplňování koncepce rozvoje základní školy ve školním roce 2018 – 2019

2.1. Výchovně vzdělávací proces

Vedení žáků k toleranci, spolupráci a pochopení druhých – výuka mladších žáků staršími (akce pro předškoláky Mateřské školy Krmelín), spolupráce s Klubem seniorů Krmelín (Den matek).

Spolupráce s organizacemi zajišťujícími volnočasové zájmové aktivity (Středisko volného času Ostrava, Rytmik Ostrava) – rozvíjení tělesné zdatnosti, tvořivosti, logiky, vztahu k umění, praktickým dovednostem (viz Vyhodnocení dotazníkové šetření)

Nabídka doprovodných akcí navazující na výuku (exkurze – letiště Mošnov, fa Boček; divadelní představení v ZŠ a DLO; kulturní akce – Podzimní jarmark, vernisáž Cestovatelské legendy, akademie To nejlepší z úrody; sportovní aktivity – vybíjená, florbal, minikopaná, atletika, miniházená, karate, bruslení; ekoprojekty – Za starý papír novou knihu, Tonda Obal na cestách, Třídíme odpady, Den Země).

Zdokonalení podmínek pro větší účast žáků na životě školy – organizace různých akcí samotnými žáky, otevřená spolupráce s rodičovskou veřejností (realizace Dne dětí žáky 5. ročníku, spolupráce s SRK).

 Realizace pravidelných návštěv školy pro předškoláky v rámci postupné adaptace na prostředí školy (realizace čtenářských a polytechnických dílen, projekt Těšíme se do školy, divadelní představení (O 12 měsíčkách) a hudební vystoupení (Bubnování v kruhu) pro děti MŠ, ZŠ, besídka dětí MŠ pro rodiče v sále školy).

Rozvíjení jazykové (JČ, JA) gramotnosti (výuka metodou RWCT = čtením a psaním ke kritickému myšlení, Zpráva o projektech Setkání s knihou, Výuka angličtiny metodou J.B.E)

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

Podpora nadaných žáků v účasti na soutěžích a další návaznost na dosažené úspěchy školy v minulých letech (Pythagoriáda  – okresní kolo 5. ročníku: Marika Jurášková 9. místo, Jaroslav Tyšer 37. místo; Hello Games 2019: 7. místo ze 20 zúčastněných škol MSK,  Petr Kovalčík 2. místo v matematice)

 

Matematický klokan 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Cvrček ČR 34,94 bodů 38,77 bodů 40,34 bodů
Cvrček F – M 33,01 bodů 46,15 bodů 32,39 bodů
Cvrček ZŠ Krmelín 44,9   bodů 53,5   bodů 47,45 bodů
Klokánek ČR 56,37 bodů 57,99 bodů 54,08 bodů
Klokánek F – M 55      bodů 57,09 bodů 53,65 bodů
Klokánek ZŠ Krmelín 65      bodů 65      bodů 66,34 bodů

Úzká spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem a zákonnými zástupci žáků při vyšetření žáků, následném vytváření individuálních vzdělávacích plánů (dle doporučení PPP, SPC) a jejich efektivní využití. Poskytování kontinuální pedagogické podpory žákům se specifickými poruchami učení, se zdravotním postižením i sociálním znevýhodněním (doučování a intervence, asistent pedagoga ve 2. ročníku, od školního roku 2019/2020 asistent pedagoga ve 4. ročníku, školní asistent ve 2. ročníku – financování MŠMT, Šablony II.).

Kontinuální prevence a řešení rizikového chování žáků (preventivní program pro 5. ročník, výchovná opatření)

 

2.2. Personální oblast (výstupy pro kontrolní orgány – ČŠI, IP, auditor atd.)

Provádění kvalitní kontrolní a hospitační činnosti podle předem vytvořeného plánu, vytváření podmínek k vzájemným hospitacím mezi pedagogy.

Realizace pravidelných motivačně-evaluační rozhovory se zaměstnanci, zejména pedagogickými.

Podpora dalšího vzdělávání všech pracovníků v oblastech souvisejících s inovačními trendy (pedagogové, asistenti, kuchařky atd.).

Realizace interního vzdělávání na pracovišti – pravidelné proškolování všech zaměstnanců v oblasti BOZP, PO, GDPR.

Udržování dobře fungujícího celku všech součástí školy (1. stupně školy, školní družiny, školní jídelny), projevující se dobrými výsledky školy a atmosférou, ve které se dobře pracuje žákům, pedagogům, provozním a správním zaměstnancům.

Delegování úkolů na jednotlivé zaměstnance při uplatňování zásad demokratického řízení (každý má právo vyjádřit svůj názor).

Kultivace personální strategie v oblast hodnot a kultury školy efektivním leadershipem.

 

2.3. Materiálně technická oblast

Budovy a venkovní prostory

Vybudování venkovního sportovního školního hřiště (2. projektová dokumentace a stavební povolení k 6/2019, výběrové řízení na realizaci stavby posunuto na rok 2020)

 

Učební pomůcky, didaktické materiály

Získávání dotací k realizaci výchovně vzdělávacích aktivit (viz Zpráva o projektu Setkání s knihou)

Využívání školních didaktických a ICT pomůcek v každodenním životě školy (žákovské plakáty, články, dárky pro budoucí prvňáčky vyrobené žáky, rukodělné výrobky z podzimních, vánočních, jarních dílen, výtvarné/3D výrobky na vernisáž atd.)

 

2.4. Spolupráce a vnější vztahy

Inovace webových stránek školy (od 5/2018)

Zvýšený podíl žáků na přípravě a realizaci akcí školy (viz bod I.)

Rozvoj mimoškolní činnosti, zapojování veřejnosti, realizace školních akcí pro veřejnost   (viz bod I.)

Zapojování rodičů chodu školy (příkladná spolupráce rodičů 1. třídy, vedení volnočasových aktivit – karate a miniházená, účast na mimoškolních akcích, koučování sportovních akcí – florbal a minikopaná, dotazníkové šetření k volnočasovým aktivitám).

Využívání spolupráce se Školskou radou k dalšímu zkvalitnění činnosti školy (viz zápisy z jednání).

Podporovat úlohu školy v obci a zapojovat se do veřejného života obce (participace na akcích pořádaných obcí – rozsvícení vánočního stromu, oslavy 100. let založení ČR, zapojení základní školy do Strategického plánu rozvoje obce).

Realizace společných akcí s Mateřskou školou Krmelín (viz bod I.)

 

Projekt Setkání s knihou

Projekt Setkání s knihou byl připraven ve spolupráci s Místním akčním plánem Frýdek – Místek II se sídlem v Třanovicích a šesti základními školami (Fryčovice – organizace projektu, Krmelín, Staříč, Hukvaldy, Kozlovice, Palkovice) pro období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2020. Finanční krytí 400 000,- Kč bude použito na nákup 1100 knih do školních knihoven a čítáren, vytvoření metodik ke 30 vybraným knižním titulům a jejich distribuci zapojeným školám. Cílem projektu je přiblížit žákům zapojených škol nejnovější dětské knihy. Žáci s nimi budou pracovat v rámci Čtenářských dílen, čtenářských deníků, v létě 2020 proběhne čtenářská soutěž v rámci zapojených škol. Tvorba metodik a práce s novými tituly zefektivní pedagogické činnosti v hodinách čtení, neboť nakladatelství standardně k dětským knihám metodiky nevydávají. Nové metodiky poslouží školám jako podpůrný didaktický materiál.

 

Projekt Výuka angličtiny na 1. stupni ZŠ metodou J.B.E.

Projekt JA byl připraven ve spolupráci s Místním akčním plánem Frýdek – Místek II se sídlem v Třanovicích a pěti základními školami (Krmelín – organizace projektu, Staříč, Fryčovice, Hukvaldy, Kozlovice) pro období 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019. Finanční krytí 75 000,- Kč bylo použito na proplacení práce lektorů, tvorbu metodik a proškolení zapojených účastníků. Projekt byl rozdělen do tří samostatných etap: v 1.etapě proběhly v průběhu listopadu 2018 náslechy v ZŠ Komenského 68, Nový Jičín náslechy v 1. – 5. ročníku (metoda Jolly Body English), ve 2. etapě proběhly v průběhu března 2019 náslechy v MŠ, ZŠ a SŠ elloHhh kkkHello Ostrava – Poruba (metoda Jolly Phonics), ve 3. etapě proběhly v průběhu května 3 metodická školení v rozsahu 4 hodin. Cílem projektu bylo seznámit vyučující anglického jazyka s metodami Jolly Phonics/Jolly Body English a co nejdetailněji je proškolit v metodě J. B. E.

Účastníci projektu obdrží v září 2019 Metodiku J. B. E. pro 1. – 3. ročník + pracovní sešity. Ve školním roce 2019/2020 se uskuteční další metodická podpora pedagogů (4 – 5 setkání s lektorkou), opakované náslechové návštěvy 1. – 3. ročníku ZŠ Komenského Nový Jičín, informační workshop s lektorkou pro rodiče. Od 1. 10. 2019 bude v nabídce volnočasových aktivit kroužek pro žáky 2. a 3. ročníku Jolly Body English, výuku pomocí metody J. B. E. zahájíme 1. 9. 2020.

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření – volnočasové aktivity ve školním roce 2019/2020

V souladu se Strategickým plánem rozvoje obce pro oblast školství proběhlo v květnu 2019 v Základní škole T. G. Masaryka dotazníkové šetření, zaměřené na zjištění zpětné vazby zákonných zástupců žáků v rámci zkvalitnění volnočasových aktivit ve školním roce 2019/2020.

10 zákonným zástupcům v MŠ (budoucí 1. ročník) a 75 zákonným zástupcům ZŠ (současný 2. – 5. ročník) bylo rozdáno 85 dotazníkových šetření, 20 oslovených zákonných zástupců současných žáků školy dotazníky neodevzdalo, tj. návratnost dotazníku byla cca 76 %. Z 65 respondentů bylo 41 (63 %) žen a 24 (37 %) mužů. 50 (77 %) respondentů uvedlo, že jejich dítě v současnosti navštěvuje ve škole nějakou volnočasovou aktivitu (= kroužek).

S nabídkou kroužků probíhajících v naší škole ve školním roce 2018/2019 je spokojeno  54 (83 %) respondentů, 5 (8 %) je nespokojeno, 6 (9 %) neodpovědělo (jednalo se především o rodiče dětí z budoucího 1. ročníku). Volnočasové aktivity z naší nabídky plánuje v příštím školním roce využít 60 (92 %) z 65 respondentů, přičemž 26 (43 %) z těchto respondentů vyjádřilo zájem o 1 kroužek, 29 (48 %) respondentů o 2 kroužky, 5 (9 %) respondentů zájem o 3 kroužky a více kroužků, 3 (5 %) ze všech respondentů zatím nejsou rozhodnuti, popř. neví (rodiče budoucích prvňáčků), 2 (3 %) z respondentů nabídku nevyužijí, protože současně nejsou s nabídkou spokojeni.

Mapování zájmu o různé typy kroužků (respondenti mohli označit libovolný počet typů kroužků, o něž mají zájem) ukázalo, že největší zájem (48, tj. 74 % z 65 respondentů) je o sportovní zaměření kroužků (fotbal, florbal, karate, atletika, gymnastika, házená, aerobic atd.). O umělecké zaměření kroužků (keramika, tanec, fotografování atd.) má zájem 28 (43 %) respondentů, o vědomostní/logické zaměření kroužků (kybernetika, šachy) 21 (32 %) respondentů a praktické/manuální zaměření kroužků (vaření, kutil, modelář, včelař atd.) preferuje 20 (31 %) respondentů, přičemž polovina z nich je rodiči žáků současného 2. ročníku.

Součástí dotazníkového šetření byl sběr konkrétních podnětů pro zařazení nových volnočasových aktivit ve školním roce 2019/2020. 46 (71 %) respondentů neuvedlo žádný návrh, popř. vyjádřilo spokojenost s dosavadní nabídkou kroužků. 19 (29 %) respondentů uvedlo následující návrhy: 6 x cizí jazyk/angličtina, 3 x šachy, 2 x fotografování, individuálně se objevily návrhy na kroužky chovatel, lidové tance, digitální technologie/animace, kouzelník, vědec, kutil, kytara.

Souhrnné výsledky dotazníkového šetření budou použity jako podklad pro jednání s lektory, koordinátory a řediteli organizací, kteří pro naši školu volnočasové aktivity zajišťují. Vedení školy děkuje všem aktivním zákonným zástupcům současných i budoucích žáků školy za konstruktivní podíl na plánování rozvoje krmelínské školy.

Mgr. Dušan Ignačík, MBA – ředitel školy

 

Plánované změny a inovace ve školní jídelně v horizontu 2019 – 2022

 • plnění spotřebního koše (100 %) a závazných hygienických norem
 • zavádění jídel mezinárodní kuchyně (označeno v jídelníčku) minimálně 10 x ročně  (italská, francouzská, maďarská, mexická, asijská atd.)
 • zavádění nových receptů (označeno v jídelníčku) s použitím bulguru, špaldy, freekehenu, pohanky, adzuki, dýně
 • používání čerstvých/mražených bylinek k dochucování
 • snižování používání mouky, soli a cukru ve vydávané stravě
 • přehledný jídelníček na celý kalendářní měsíc
 • vícedruhový výběr čerstvého ovoce a zeleniny v ZŠ, MŠ (ŠJ je řadu let zapojena do projektů Ovoce do škol, Mléko do škol)
 • plynulé zvýšování cen stravného pro každý nový školní rok o 2 – 3 Kč v závislosti na používání tzv. „zdravých potravin“ (např. klasická čočka X červená čočka)
 • kontinuální naplňování vize ŠJ: Vaříme pestrá a vyvážená jídla, která dobře chutnají a vypadají.

Do projektu Zdravá školní jídelna byly zapojeny i některé okolní školy, pro nesplnění spotřebního koše, zvýšenou míru administrativní zátěže a neúměrné zvýšení ceny stravného z projektu odstoupily. ŠJ se do projektu nezapojí.

Lenka Košťálová – vedoucí školní jídelny

 

 

Zápis z 32. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

                      konaného dne 26. 02. 2019

Přítomni:  Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Bez úkolů

 

 1. Zhodnocení změny provozu školní družiny

Na příštím zasedání Školské rady proběhne zhodnocení změn provozu. Ředitel školy připraví podklady k hodnocení.

 

 1. Projednání stavu projektu školního hřiště

Zástupce zřizovatele seznámil školskou radu s aktuální studií hřiště. Byla podána žádost o vydání územního a stavebního řízení na Stavebním úřadě v Brušperku. Byla podaná žádost o dotaci.

 

 1. Opravy a rekonstrukce během jarních a letních prázdnin

Během jarních prázdnin proběhly nátěry zárubní a dveří, ve školní jídelně byly upraveny jídelní sety pro žáky 1. a 2. ročníku. O letních prázdninách budou rekonstruovány třídy 3. a 4. ročníku (osvětlení, podlahy), školní šatny (skříňky).

 

 1. Folklórní festival ve Strážnici

Vybraní žáci školy se zúčastní festivalu ve Strážnici v červnu 2019. Spolek rodičů Krmelín zakoupí reprezentační trička.

 

 1. Zvýšení úrovně angličtiny

Pedagogický sbor bude v průběhu školního roku absolvovat ukázkové hodiny a vzdělávání v metodě „Jolly Body English“. První etapa proběhla v ZŠ Komenského Nový Jičín během měsíce listopadu. Druhá etapa proběhne v ZŠ Hello v Ostravě – Porubě během března. Třetí etapa proběhne formou metodického vzdělávání pedagogů. Pedagogové implementují prvky metody postupně do výuky.

Všechny hodiny angličtiny ve všech ročnících se půlí. Půlené třídy vyučuje lektorka z Jazykové školy Cloverleaf.

 

 1. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Vyhodnotit možnost rekonstrukce prostor půdy, aby se dal použit pro výuku angličtiny a pro školní družinu.

 

 1. Podněty spolku rodičů Krmelín

Bez podnětů

 

 1. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

Bez doporučení

 

 

Zápis z 31. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně, 

                      konaného dne 23. 10. 2018

Přítomni: Ing. Petr Jakubek, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 

 1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2017/2018

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu 2017/2018

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Ředitel školy vyčíslil náklady na půlení angličtiny ve 3. – 5. ročníku. Zřizovatel školy zvážil a uvolnil potřebné finanční prostředky, angličtina 3. – 5. ročníku se ve školním roce 2018/2019 půlí. Dle doporučení Spolku rodičů Krmelín byly do návrhu příspěvku na provoz pro rok 2019 přidány skříňky v žákovských šatnách.

 

 1. Projednání stavu projektu školního hřiště

Zástupci zřizovatele seznámili školskou radu s aktuální studií hřiště. Byla podána žádost o vydání územního a stavebního povolení na Stavebním úřadě v Brušperku.

 

 1. Návrh výše příspěvku na provoz školy od zřizovatele pro rok 2019

Školská rada byla seznámena s návrhem výše příspěvku na provoz školy pro rok 2019.

 

 1. Školní řád

Školská rada schválila v souvislosti s legislativními změnami aktualizovaný Školní řád a jeho přílohy.

 

 1. Zvýšení úrovně angličtiny

Pedagogický sbor bude v průběhu školního roku absolvovat ukázkové hodiny a vzdělávání v metodě „Jolly Body English“. První kolo náslechových hodin proběhne v ZŠ Komenského Nový Jičín během měsíců listopad až leden. Druhé kolo náslechových hodin proběhne v ZŠ Hello v Ostravě – Porubě. Třetí kolo bude formou vzdělávání. Předpokládá se, že prvky metody se budou postupně zavádět do výuky od pololetí tohoto školního roku.

 

 1. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Bez doporučení

 

 1. Podněty spolku rodičů Krmelín

Někteří rodiče žáků školy si stěžovali na šikanu. V obecné rovině je tato problematika školou řešena a pro řešení konkrétních případů je třeba zajistit spolupráci zákonných zástupců a školy — viz Školní řád IV/3.

Školská rada apeluje na rodiče, aby jakékoliv podezření o šikaně sdělili zástupcům školy a apeluje na zástupce školy, aby případné konkrétní podněty rodičů intenzivně řešili.

 

 1. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

Bez doporučení

 

 

Zápis z 30. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

konaného dne 19. 6. 2018

Přítomni: Ing. Petr Jakubek, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 1. Informace o stavu konkurzu na ředitele ZŠ

Školská rada bere na vědomí jmenování Mgr. Dušana Ignačíka ředitelem ZŠ na další 6 –ti leté období.

 1. Projednání stavu projektu školského hřiště

Zastupitelé zřizovatele seznámili školskou radu s aktuální studií hřiště.

 • Zřizovatel obce se bude snažit získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na hřiště, podání žádosti 8 – 10/2018. Projekt hřiště bude přizpůsoben tak, aby se zvýšila šance na získání dotace.
 1. Zhodnocení uplynulého školního roku

Školská rada byla seznámena s průběhem školního roku. Byla diskutována reforma financování školství v roce 2019.

 1. Zvýšení úrovně angličtiny

Byly diskutovány možnosti zvýšení úrovně výuky angličtiny.

Pedagogický sbor bude v průběhu školního roku absolvovat ukázkové hodiny a vzdělávání v metodě „Jolly phonics“. Pokud to bude možné, tak by se touto metodou začalo vyučovat už od pololetí.

Ředitel školy vyčíslí náklady na půlení angličtiny v třídách 3 – 5. ročníku. Zřizovatel školy zváží, zda je možné tyto vícenáklady financovat.

T: do 29. 6. 2018

 1. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Bez doporučení

 1. Podněty Spolku rodičů Krmelín

Skříňky v šatnách – bude dáno do návrhu provozního rozpočtu školy na rok 2019

 1. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání :  Školská rada doporučuje zřizovateli zajistit posouzení osvětlení v budově školy z důvodu rekonstrukce
 • Vyjádření zřizovatele: Dle posouzení není nutné vyměnit el.rozvody. Výměna osvětlení proběhne o prázdninách ve 2 učebnách.
 • Školská rada doporučuje zjednodušení celkové koncepce školního hřiště:
  • Uprostřed oválu jen jedno větší hřiště
  • Zastíněné místo pro odpočinek
  • V první etapě řešit jen samotné hřiště a ovál tak aby bylo hřiště co nejdříve realizováno.
  • Až v následných etapách řešit případné herní prvky a sociální zařízení
 • Vyjádření zřizovatele: Zřizovatel školy vzal na vědomí doporučení a pokud možno je zahrne do projektu.
 • Zvážit vytvoření parkovacích míst pro rodiče přijíždějící pro žáky do školní družiny.
 • Vyjádření zřizovatele: V současné době nebude řešeno
 • Školská rada po diskuzi doporučuje, zpracování řádné analýzy silných a slabých stránek školy.
 • Vyjádření zřizovatele: Zpracována zatím nebude

 

Zápis z 29. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

konaného dne 8. 2. 2018

 

Přítomni: Ing. Petr JakubekIng. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Petr Mácha

 

1. Představení nového člena Školské rady (ŠR)

Byl představen nový členové ŠR za zřizovatele Petr Mácha

 

2. Projednání stavu projektu školského hřiště

Zastupitelé zřizovatele seznámili školskou radu s aktuální studií hřiště.

Školská rada doporučuje zjednodušení celkové koncepce:

– Uprostřed oválu jen jedno větší hřiště

– Zastíněné místo pro odpočinek

– V první etapě řešit jen samotné hřiště a ovál tak, aby bylo hřiště co nejdříve realizováno.

– Až v následných etapách řešit případné herní prvky a sociální zařízení

 

3. Diskuze a zhodnocení činnosti ředitele školy s ohledem na končící funkčního období a možnosti vyhlášení    

konkurzu na ředitele školy.

Školská rada vzala na vědomí žádost zaměstnanců školy o nevyhlášení konkurzu.

Školská rada vzala na vědomí výsledky analýzy prospěchu krmelínských žáků a brušperských žáků v ZŠ

Brušperk viz příloha.

 

4. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

a) Zvážit vytvoření parkovacích míst pro rodiče přijíždějící pro žáky do školní družiny.

b) Školská rada po diskuzi doporučuje zpracování řádné analýzy silných a slabých stránek školy.

c) Školská rada bez zpracování analýzy a koncepce rozvoje školy nedoporučuje vyhlášení konkurzu na ředitele

škole

Poznámka: s doporučením b) a c) nesouhlasí člen ŠR Ing. Petr Jakubek

 

5. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

a) ŠR doporučuje zřizovateli školy vyhlášení soutěže na provozovatele telekomunikačních služeb pro obec a

příspěvkové organizace, doporučuje zvážit provádění revizí v rámci celé obce

– Vyjádření zřizovatele: V současnosti z důvodů závazků k O2 nelze

b) doporučuje zřizovateli zajistit posouzení osvětlení v budově školy z důvodu rekonstrukce

– Vyjádření zřizovatele: Posouzení proběhlo, s výsledky bude ŠR seznámena na příštím zasedání

c) doporučuje zřizovateli zakoupení 2 kusů interaktivních 3 Panelů v lednu 2018 (1 kus je odsouhlasen pro rok

2018, nákup druhého bude požadován pro rok 2019).

– Vyjádření zřizovatele: Peníze na druhý panel se našly v jiné části rozpočtu.

d) ŠR doporučuje výměnu člena ŠR za zřizovatele p. Zdeňka Šindela.

– Vyjádření zřizovatele: Došlo k výměně za Petra Máchu

 

 

Zápis z 28. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

konaného dne 17. 10. 2017

Přítomni: Ing. Petr Jakubek, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Mgr. Dušan Ignačík

 

1. Představení nových členů Školské rady (ŠR)

Byli představeni noví členové ŠR: za pedagogické pracovníky školy Mgr. Elizabeth

Dostálová, za zákonné zástupce nezletilých žáků Ing. Libor Juřica

2. Volba předsedy Školské rady

Dle § 167, odst. 9, písm. f) ukončil své členství ve funkci předsedy ŠR k 30. 6. 2017

Mgr. Rostislav Galia. Školská rada zvolila veřejným hlasováním novým předsedou ŠR

Ing. Jaroslava Tyšera

3. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017

ŠR projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/2017.

4. Projednání návrhu na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2018

ŠR projednala návrh na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2018.

5. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

ŠR doporučuje zřizovateli školy vyhlášení soutěže na provozovatele telekomunikačních

služeb pro obec a příspěvkové organizace, doporučuje zvážit provádění revizí v rámci celé

obce, doporučuje zřizovateli zajistit posouzení osvětlení v budově školy z důvodu

rekonstrukce, doporučuje zřizovateli zakoupení 2 kusů interaktivních 3 Panelů v lednu

2018 (1 kus je odsouhlasen pro rok 2018, nákup druhého bude požadován pro rok 2019).

ŠR doporučuje výměnu člena ŠR za zřizovatele p. Zdeňka Šindela.

 

Zápis 27. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka Krmelín

konaného dne 20. 6. 2017

 

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Petr Jakubek,

Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1. Školní vzdělávací program Naše tvořivá škola

ŠR se seznámila a vyjádřila k inovovanému ŠVP  (dle Opatření MŠMT, kterým se mění RVP pro ZV v oblasti plavání) pro školní rok 2017/2018

2. Informace za uplynulý školní rok 2016/2017

ŠR se seznámila s Hodnocením školního roku 2016/2017, zpracovaným ředitelem školy.

3. Doporučení ŠR zřizovateli školy

ŠR doporučuje zřizovateli školy urychlit proces přípravy investičního záměru na vybudování školního hřiště.

 

Mgr. Rostislav Galia

Ing. Jaroslav Tyšer

Ing. Petr Jakubek

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Zdeněk Šindel

Mgr. Dušan Ignačík

Zápis z 26. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 17. 1. 2017

Přítomni: Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Petr Jakubek, Mgr. Dušan Ignačík

 

Průběh jednání:

1. Představení nového člena ŠR.

ŠR byl představen její nový člen Ing. Petr Jakubek, zástupce byl jmenován zřizovatelem školy.

2. Informace o vývoji výstavby školního hřiště

ŠR byla informována ředitelem školy o současném stavu a dalším vývoji výstavby školního hřiště.

3.  Náměty rodičů:

ŠR byl předložen návrh o zavedení školních svačinek, ředitel školy tento návrh projedná s vedoucí školní jídelny, do konce února členové ŠR obdrží podklady k tomuto návrhu.

4.  Prohlídka školní jídelny

 

Mgr. Rostislav Galia

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Petr Jakubek

Mgr. Dušan Ignačík

 

Zápis z 25. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 11. 10. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

 

Průběh jednání:

1. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016

ŠR projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2014/2015.

2. Projednání návrhu na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2017

ŠR projednala návrh na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2017.

3.  ŠR doporučuje zřizovateli školy projednat s TJ Sokol Krmelín investice do vnitřního vybavení sportovní haly, nářadí a náčiní na základě seznamu dodaném ředitelem školy. Dále doporučuje zřizovateli školy vyhlášení soutěže na provozovatele telekomunikačních služeb pro obec a příspěvkové organizace.

 

Mgr. Rostislav Galia

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

 

 

Zápis z 24. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 14. 6. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

 

Průběh jednání:

1.      Školní vzdělávací program Naše tvořivá škola

ŠR se seznámila a vyjádřila k inovovanému ŠVP dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb., pro školní rok 2016/2017.

2.      Informace k novému školnímu roku 2016/2017

Ředitel školy informoval ŠR o nabídce volnočasových aktivit (SVČ Ostrava) a případném otevření pobočky ZUŠ Brušperk (informace rodiče obdrží do konce června 2016 emailem), o konání lyžařského kurzu v termínu 23. – 27. 1. 2017 v odpoledních hodinách. Ředitel školy připravil výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace víceúčelového sportoviště u školy, vítěz zpracoval studii, se kterou bylo seznámeno zastupitelstvo obce.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

 

Zápis z 23. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 12. 4. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer, Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Informace o dění ve škole za období leden – červen 2016

Ředitel školy seznámil ŠR s akcemi školy za 1. čtvrtletí 2016 a plánovanými akcemi ve 2. čtvrtletí 2016 (viz web školy – aktuální týdenní plány školy). Pro školní rok 2016/2017 bude Matematický klokan realizován ve  2. – 5. ročníku.

 

2.      Zpráva ČŠI

ŠR projednala Protokol o kontrole České školní inspekce ze dne 2. 2. 2016, předmětem kontroly bylo stanovení místa a doby zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání a kontrola informování zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. U obou kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno porušení právního předpisu.

 

3.      Unie rodičů

ŠR doporučuje výboru Unie rodičů uvést statut UR do souladu s platnou legislativou.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Zdeněk Šindel

Ing. Jaroslav Tyšer

 

 

Zápis z 22. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 18. 1. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer, Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Informace o dění ve škole za období listopad 2015 – leden 2016 

V listopadu 2015 se zákonní zástupci žáků 1. – 5. ročníku zúčastnili dotazníkového šetření Analýza spokojenosti, s výsledky byli seznámeni zaměstnanci i zákonní zástupci. Z výsledků je zřejmé, že 80 – 90 % respondentů je spokojeno se zkoumanými oblastmi.

V listopadu 2015 byl ve škole ke zlepšení bezpečnosti žáků namontován kamerový systém.

V lednu 2016 proběhla pro zákonné zástupce žáků 1 . – 3. ročníku ZŠ a budoucích žáků 1. ročníku tj. MŠ, přednáška Matematika podle Hejného (RNDr. R. Zemanová), které se zúčastnilo 33 zákonných zástupců napříč těmito čtyřmi ročníky.

 

2.      Sběr papíru za rok 2014 a 2015

Rok 2014: Příjmy 42 410,- Výdaje 42 549,-  (rozdíl uhrazen ze státních prostředků ZŠ)

Rok 2015: Příjmy 39 932,- Výdaje 46 502,- (rozdíl uhrazen ze státních prostředků ZŠ)

Na webových stránkách školy v sekci Projekty je tabulka s průběžnými výsledky sběru papíru, v aktualitách bude zveřejněna podrobná tabulka s údaji za rok 2015.

 

3.      Náměty rodičů

Škola v přírodě

3 možnosti : a) zákonný zástupce uhradí v plné výši

b) provozní náklady uhradí zřizovatel

c) ZŠ požádá o grant Fond životního prostředí (žádost se podává na podzim běžného roku)

V září 2016 obdrží zákonní zástupci dotazník k zájmu o účasti jejich dětí ve Škole v přírodě.

 

Sběr elektroodpadu

Ve škole jsou řadu let 2 červené popelnice na sběr elektroodpadu, které jsou pravidelně spolu s použitými bateriemi odváženy firmou v rámci projektu Recyklohraní.

 

 

Sběr víček z PET lahví.

V budově Obecního úřadu je možno tyto víčka odkládat.

 

Sběr použitých jedlých olejů

Zákonní zástupci mají možnost odevzdávat použitý jedlý olej v rámci dnů Za starý papír novou knihu, viz aktuality na webu školy.

 

Činnost ZUŠ Brušperk v prostorách ZŠ

Problematiku řešil ředitel školy s ředitelem ZUŠ v prosinci 2015, rozhodnutí lze učinit nejdříve v červnu 2016 po vyhodnocení všech přihlášek do ZUŠ pro školní rok 2016/2017. Podmínkou je minimálně 5 žáku stejného hudebního oboru z důvodů naplnění úvazku učitelky ZUŠ.

 

Preventivní programy

Problematiku prevence sociálně patologických jevů řeší školní Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016, v případě potřeby zařazuje škola další programy dle potřeby.

 

Sportovní hřiště školy

Ředitel školy doposud neobdržel podklady k obecnímu rozpočtu pro rok 2016. Po obdržení zadá ve výběrovém řízení vyhotovení projektové dokumentace.

 

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Zdeněk Šindel

Ing. Jaroslav Tyšer

 

Zápis z 21. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 13. 10. 2015

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

Omluven : Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015

ŠR projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2014/2015.

2.      Projednání návrhu na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2016

ŠR projednala návrh na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2016.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

Zápis z  20. zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 15. 9. 2015

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

Omluven: Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Představení členů Školské rady (dále jen ŠR)

Byli představeni noví členové ŠR: za zřizovatele Pavel Holík, Zdeněk Šindel, za pedagogické pracovníky školy Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, za zákonné zástupce nezletilých žáků Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer.

2.      Volba předsedy ŠR

Předsedou ŠR byl zvolen Mgr. Rostislav Galia.

3.      Schválení Jednacího řádu ŠR

ŠR schválila Jednací řád ŠR.

4.      Schválení Školního řádu pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Školní řád pro školní rok 2015/2016.

5.      Schválení Klasifikačního řádu pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016.

6.      Schválení Vnitřního řádu školní družiny pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Klasifikační řád školní družiny pro školní rok 2015/2016.

7.      Schválení Vnitřního řádu školní jídelny pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

Více zde: https://zskrmelin.webnode.cz/o-skole/skolska-rada/zapisy-z-jednani/