Zápisy ze zasedání

Zápisy ze zasedání

Zápis z 32. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

                      konaného dne 26. 02. 2019

Přítomni:  Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Bez úkolů

 

 1. Zhodnocení změny provozu školní družiny

Na příštím zasedání Školské rady proběhne zhodnocení změn provozu. Ředitel školy připraví podklady k hodnocení.

 

 1. Projednání stavu projektu školního hřiště

Zástupce zřizovatele seznámil školskou radu s aktuální studií hřiště. Byla podána žádost o vydání územního a stavebního řízení na Stavebním úřadě v Brušperku. Byla podaná žádost o dotaci.

 

 1. Opravy a rekonstrukce během jarních a letních prázdnin

Během jarních prázdnin proběhly nátěry zárubní a dveří, ve školní jídelně byly upraveny jídelní sety pro žáky 1. a 2. ročníku. O letních prázdninách budou rekonstruovány třídy 3. a 4. ročníku (osvětlení, podlahy), školní šatny (skříňky).

 

 1. Folklórní festival ve Strážnici

Vybraní žáci školy se zúčastní festivalu ve Strážnici v červnu 2019. Spolek rodičů Krmelín zakoupí reprezentační trička.

 

 1. Zvýšení úrovně angličtiny

Pedagogický sbor bude v průběhu školního roku absolvovat ukázkové hodiny a vzdělávání v metodě „Jolly Body English“. První etapa proběhla v ZŠ Komenského Nový Jičín během měsíce listopadu. Druhá etapa proběhne v ZŠ Hello v Ostravě – Porubě během března. Třetí etapa proběhne formou metodického vzdělávání pedagogů. Pedagogové implementují prvky metody postupně do výuky.

Všechny hodiny angličtiny ve všech ročnících se půlí. Půlené třídy vyučuje lektorka z Jazykové školy Cloverleaf.

 

 1. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Vyhodnotit možnost rekonstrukce prostor půdy, aby se dal použit pro výuku angličtiny a pro školní družinu.

 

 1. Podněty spolku rodičů Krmelín

Bez podnětů

 

 1. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

Bez doporučení

 

 

Zápis z 31. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně, 

                      konaného dne 23. 10. 2018

Přítomni: Ing. Petr Jakubek, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 

 1. Projednání a schválení Výroční zprávy 2017/2018

Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu 2017/2018

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání

Ředitel školy vyčíslil náklady na půlení angličtiny ve 3. – 5. ročníku. Zřizovatel školy zvážil a uvolnil potřebné finanční prostředky, angličtina 3. – 5. ročníku se ve školním roce 2018/2019 půlí. Dle doporučení Spolku rodičů Krmelín byly do návrhu příspěvku na provoz pro rok 2019 přidány skříňky v žákovských šatnách.

 

 1. Projednání stavu projektu školního hřiště

Zástupci zřizovatele seznámili školskou radu s aktuální studií hřiště. Byla podána žádost o vydání územního a stavebního povolení na Stavebním úřadě v Brušperku.

 

 1. Návrh výše příspěvku na provoz školy od zřizovatele pro rok 2019

Školská rada byla seznámena s návrhem výše příspěvku na provoz školy pro rok 2019.

 

 1. Školní řád

Školská rada schválila v souvislosti s legislativními změnami aktualizovaný Školní řád a jeho přílohy.

 

 1. Zvýšení úrovně angličtiny

Pedagogický sbor bude v průběhu školního roku absolvovat ukázkové hodiny a vzdělávání v metodě „Jolly Body English“. První kolo náslechových hodin proběhne v ZŠ Komenského Nový Jičín během měsíců listopad až leden. Druhé kolo náslechových hodin proběhne v ZŠ Hello v Ostravě – Porubě. Třetí kolo bude formou vzdělávání. Předpokládá se, že prvky metody se budou postupně zavádět do výuky od pololetí tohoto školního roku.

 

 1. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Bez doporučení

 

 1. Podněty spolku rodičů Krmelín

Někteří rodiče žáků školy si stěžovali na šikanu. V obecné rovině je tato problematika školou řešena a pro řešení konkrétních případů je třeba zajistit spolupráci zákonných zástupců a školy — viz Školní řád IV/3.

Školská rada apeluje na rodiče, aby jakékoliv podezření o šikaně sdělili zástupcům školy a apeluje na zástupce školy, aby případné konkrétní podněty rodičů intenzivně řešili.

 

 1. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

Bez doporučení

 

 

Zápis z 30. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

konaného dne 19. 6. 2018

Přítomni: Ing. Petr Jakubek, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Petr Mácha, Mgr. Dušan Ignačík, MBA

 1. Informace o stavu konkurzu na ředitele ZŠ

Školská rada bere na vědomí jmenování Mgr. Dušana Ignačíka ředitelem ZŠ na další 6 –ti leté období.

 1. Projednání stavu projektu školského hřiště

Zastupitelé zřizovatele seznámili školskou radu s aktuální studií hřiště.

 • Zřizovatel obce se bude snažit získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na hřiště, podání žádosti 8 – 10/2018. Projekt hřiště bude přizpůsoben tak, aby se zvýšila šance na získání dotace.
 1. Zhodnocení uplynulého školního roku

Školská rada byla seznámena s průběhem školního roku. Byla diskutována reforma financování školství v roce 2019.

 1. Zvýšení úrovně angličtiny

Byly diskutovány možnosti zvýšení úrovně výuky angličtiny.

Pedagogický sbor bude v průběhu školního roku absolvovat ukázkové hodiny a vzdělávání v metodě „Jolly phonics“. Pokud to bude možné, tak by se touto metodou začalo vyučovat už od pololetí.

Ředitel školy vyčíslí náklady na půlení angličtiny v třídách 3 – 5. ročníku. Zřizovatel školy zváží, zda je možné tyto vícenáklady financovat.

T: do 29. 6. 2018

 1. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

Bez doporučení

 1. Podněty Spolku rodičů Krmelín

Skříňky v šatnách – bude dáno do návrhu provozního rozpočtu školy na rok 2019

 1. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání :  Školská rada doporučuje zřizovateli zajistit posouzení osvětlení v budově školy z důvodu rekonstrukce
 • Vyjádření zřizovatele: Dle posouzení není nutné vyměnit el.rozvody. Výměna osvětlení proběhne o prázdninách ve 2 učebnách.
 • Školská rada doporučuje zjednodušení celkové koncepce školního hřiště:
  • Uprostřed oválu jen jedno větší hřiště
  • Zastíněné místo pro odpočinek
  • V první etapě řešit jen samotné hřiště a ovál tak aby bylo hřiště co nejdříve realizováno.
  • Až v následných etapách řešit případné herní prvky a sociální zařízení
 • Vyjádření zřizovatele: Zřizovatel školy vzal na vědomí doporučení a pokud možno je zahrne do projektu.
 • Zvážit vytvoření parkovacích míst pro rodiče přijíždějící pro žáky do školní družiny.
 • Vyjádření zřizovatele: V současné době nebude řešeno
 • Školská rada po diskuzi doporučuje, zpracování řádné analýzy silných a slabých stránek školy.
 • Vyjádření zřizovatele: Zpracována zatím nebude

 

Zápis z 29. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

konaného dne 8. 2. 2018

 

Přítomni: Ing. Petr JakubekIng. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Petr Mácha

 

1. Představení nového člena Školské rady (ŠR)

Byl představen nový členové ŠR za zřizovatele Petr Mácha

 

2. Projednání stavu projektu školského hřiště

Zastupitelé zřizovatele seznámili školskou radu s aktuální studií hřiště.

Školská rada doporučuje zjednodušení celkové koncepce:

– Uprostřed oválu jen jedno větší hřiště

– Zastíněné místo pro odpočinek

– V první etapě řešit jen samotné hřiště a ovál tak, aby bylo hřiště co nejdříve realizováno.

– Až v následných etapách řešit případné herní prvky a sociální zařízení

 

3. Diskuze a zhodnocení činnosti ředitele školy s ohledem na končící funkčního období a možnosti vyhlášení    

konkurzu na ředitele školy.

Školská rada vzala na vědomí žádost zaměstnanců školy o nevyhlášení konkurzu.

Školská rada vzala na vědomí výsledky analýzy prospěchu krmelínských žáků a brušperských žáků v ZŠ

Brušperk viz příloha.

 

4. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

a) Zvážit vytvoření parkovacích míst pro rodiče přijíždějící pro žáky do školní družiny.

b) Školská rada po diskuzi doporučuje zpracování řádné analýzy silných a slabých stránek školy.

c) Školská rada bez zpracování analýzy a koncepce rozvoje školy nedoporučuje vyhlášení konkurzu na ředitele

škole

Poznámka: s doporučením b) a c) nesouhlasí člen ŠR Ing. Petr Jakubek

 

5. Vyjádření zřizovatele školy k doporučení ŠR z minulého zasedání

a) ŠR doporučuje zřizovateli školy vyhlášení soutěže na provozovatele telekomunikačních služeb pro obec a

příspěvkové organizace, doporučuje zvážit provádění revizí v rámci celé obce

– Vyjádření zřizovatele: V současnosti z důvodů závazků k O2 nelze

b) doporučuje zřizovateli zajistit posouzení osvětlení v budově školy z důvodu rekonstrukce

– Vyjádření zřizovatele: Posouzení proběhlo, s výsledky bude ŠR seznámena na příštím zasedání

c) doporučuje zřizovateli zakoupení 2 kusů interaktivních 3 Panelů v lednu 2018 (1 kus je odsouhlasen pro rok

2018, nákup druhého bude požadován pro rok 2019).

– Vyjádření zřizovatele: Peníze na druhý panel se našly v jiné části rozpočtu.

d) ŠR doporučuje výměnu člena ŠR za zřizovatele p. Zdeňka Šindela.

– Vyjádření zřizovatele: Došlo k výměně za Petra Máchu

 

 

Zápis z 28. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně,

konaného dne 17. 10. 2017

Přítomni: Ing. Petr Jakubek, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Libor Juřica, Mgr. Elizabeth Dostálová, Sylva Multanová, Mgr. Dušan Ignačík

 

1. Představení nových členů Školské rady (ŠR)

Byli představeni noví členové ŠR: za pedagogické pracovníky školy Mgr. Elizabeth

Dostálová, za zákonné zástupce nezletilých žáků Ing. Libor Juřica

2. Volba předsedy Školské rady

Dle § 167, odst. 9, písm. f) ukončil své členství ve funkci předsedy ŠR k 30. 6. 2017

Mgr. Rostislav Galia. Školská rada zvolila veřejným hlasováním novým předsedou ŠR

Ing. Jaroslava Tyšera

3. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017

ŠR projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2016/2017.

4. Projednání návrhu na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2018

ŠR projednala návrh na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2018.

5. Doporučení ŠR zřizovateli školy:

ŠR doporučuje zřizovateli školy vyhlášení soutěže na provozovatele telekomunikačních

služeb pro obec a příspěvkové organizace, doporučuje zvážit provádění revizí v rámci celé

obce, doporučuje zřizovateli zajistit posouzení osvětlení v budově školy z důvodu

rekonstrukce, doporučuje zřizovateli zakoupení 2 kusů interaktivních 3 Panelů v lednu

2018 (1 kus je odsouhlasen pro rok 2018, nákup druhého bude požadován pro rok 2019).

ŠR doporučuje výměnu člena ŠR za zřizovatele p. Zdeňka Šindela.

 

Zápis 27. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka Krmelín

konaného dne 20. 6. 2017

 

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer, Ing. Petr Jakubek,

Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1. Školní vzdělávací program Naše tvořivá škola

ŠR se seznámila a vyjádřila k inovovanému ŠVP  (dle Opatření MŠMT, kterým se mění RVP pro ZV v oblasti plavání) pro školní rok 2017/2018

2. Informace za uplynulý školní rok 2016/2017

ŠR se seznámila s Hodnocením školního roku 2016/2017, zpracovaným ředitelem školy.

3. Doporučení ŠR zřizovateli školy

ŠR doporučuje zřizovateli školy urychlit proces přípravy investičního záměru na vybudování školního hřiště.

 

Mgr. Rostislav Galia

Ing. Jaroslav Tyšer

Ing. Petr Jakubek

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Zdeněk Šindel

Mgr. Dušan Ignačík

Zápis z 26. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 17. 1. 2017

Přítomni: Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Petr Jakubek, Mgr. Dušan Ignačík

 

Průběh jednání:

1. Představení nového člena ŠR.

ŠR byl představen její nový člen Ing. Petr Jakubek, zástupce byl jmenován zřizovatelem školy.

2. Informace o vývoji výstavby školního hřiště

ŠR byla informována ředitelem školy o současném stavu a dalším vývoji výstavby školního hřiště.

3.  Náměty rodičů:

ŠR byl předložen návrh o zavedení školních svačinek, ředitel školy tento návrh projedná s vedoucí školní jídelny, do konce února členové ŠR obdrží podklady k tomuto návrhu.

4.  Prohlídka školní jídelny

 

Mgr. Rostislav Galia

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Petr Jakubek

Mgr. Dušan Ignačík

 

Zápis z 25. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 11. 10. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

 

Průběh jednání:

1. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016

ŠR projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2014/2015.

2. Projednání návrhu na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2017

ŠR projednala návrh na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2017.

3.  ŠR doporučuje zřizovateli školy projednat s TJ Sokol Krmelín investice do vnitřního vybavení sportovní haly, nářadí a náčiní na základě seznamu dodaném ředitelem školy. Dále doporučuje zřizovateli školy vyhlášení soutěže na provozovatele telekomunikačních služeb pro obec a příspěvkové organizace.

 

Mgr. Rostislav Galia

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

 

 

Zápis z 24. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 14. 6. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

 

Průběh jednání:

1.      Školní vzdělávací program Naše tvořivá škola

ŠR se seznámila a vyjádřila k inovovanému ŠVP dle Vyhlášky č. 27/2016 Sb., pro školní rok 2016/2017.

2.      Informace k novému školnímu roku 2016/2017

Ředitel školy informoval ŠR o nabídce volnočasových aktivit (SVČ Ostrava) a případném otevření pobočky ZUŠ Brušperk (informace rodiče obdrží do konce června 2016 emailem), o konání lyžařského kurzu v termínu 23. – 27. 1. 2017 v odpoledních hodinách. Ředitel školy připravil výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace víceúčelového sportoviště u školy, vítěz zpracoval studii, se kterou bylo seznámeno zastupitelstvo obce.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

 

Zápis z 23. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 12. 4. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer, Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Informace o dění ve škole za období leden – červen 2016

Ředitel školy seznámil ŠR s akcemi školy za 1. čtvrtletí 2016 a plánovanými akcemi ve 2. čtvrtletí 2016 (viz web školy – aktuální týdenní plány školy). Pro školní rok 2016/2017 bude Matematický klokan realizován ve  2. – 5. ročníku.

 

2.      Zpráva ČŠI

ŠR projednala Protokol o kontrole České školní inspekce ze dne 2. 2. 2016, předmětem kontroly bylo stanovení místa a doby zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání a kontrola informování zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky. U obou kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno porušení právního předpisu.

 

3.      Unie rodičů

ŠR doporučuje výboru Unie rodičů uvést statut UR do souladu s platnou legislativou.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Zdeněk Šindel

Ing. Jaroslav Tyšer

 

 

Zápis z 22. Zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 18. 1. 2016

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer, Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Informace o dění ve škole za období listopad 2015 – leden 2016 

V listopadu 2015 se zákonní zástupci žáků 1. – 5. ročníku zúčastnili dotazníkového šetření Analýza spokojenosti, s výsledky byli seznámeni zaměstnanci i zákonní zástupci. Z výsledků je zřejmé, že 80 – 90 % respondentů je spokojeno se zkoumanými oblastmi.

V listopadu 2015 byl ve škole ke zlepšení bezpečnosti žáků namontován kamerový systém.

V lednu 2016 proběhla pro zákonné zástupce žáků 1 . – 3. ročníku ZŠ a budoucích žáků 1. ročníku tj. MŠ, přednáška Matematika podle Hejného (RNDr. R. Zemanová), které se zúčastnilo 33 zákonných zástupců napříč těmito čtyřmi ročníky.

 

2.      Sběr papíru za rok 2014 a 2015

Rok 2014: Příjmy 42 410,- Výdaje 42 549,-  (rozdíl uhrazen ze státních prostředků ZŠ)

Rok 2015: Příjmy 39 932,- Výdaje 46 502,- (rozdíl uhrazen ze státních prostředků ZŠ)

Na webových stránkách školy v sekci Projekty je tabulka s průběžnými výsledky sběru papíru, v aktualitách bude zveřejněna podrobná tabulka s údaji za rok 2015.

 

3.      Náměty rodičů

Škola v přírodě

3 možnosti : a) zákonný zástupce uhradí v plné výši

b) provozní náklady uhradí zřizovatel

c) ZŠ požádá o grant Fond životního prostředí (žádost se podává na podzim běžného roku)

V září 2016 obdrží zákonní zástupci dotazník k zájmu o účasti jejich dětí ve Škole v přírodě.

 

Sběr elektroodpadu

Ve škole jsou řadu let 2 červené popelnice na sběr elektroodpadu, které jsou pravidelně spolu s použitými bateriemi odváženy firmou v rámci projektu Recyklohraní.

 

 

Sběr víček z PET lahví.

V budově Obecního úřadu je možno tyto víčka odkládat.

 

Sběr použitých jedlých olejů

Zákonní zástupci mají možnost odevzdávat použitý jedlý olej v rámci dnů Za starý papír novou knihu, viz aktuality na webu školy.

 

Činnost ZUŠ Brušperk v prostorách ZŠ

Problematiku řešil ředitel školy s ředitelem ZUŠ v prosinci 2015, rozhodnutí lze učinit nejdříve v červnu 2016 po vyhodnocení všech přihlášek do ZUŠ pro školní rok 2016/2017. Podmínkou je minimálně 5 žáku stejného hudebního oboru z důvodů naplnění úvazku učitelky ZUŠ.

 

Preventivní programy

Problematiku prevence sociálně patologických jevů řeší školní Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016, v případě potřeby zařazuje škola další programy dle potřeby.

 

Sportovní hřiště školy

Ředitel školy doposud neobdržel podklady k obecnímu rozpočtu pro rok 2016. Po obdržení zadá ve výběrovém řízení vyhotovení projektové dokumentace.

 

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Zdeněk Šindel

Ing. Jaroslav Tyšer

 

Zápis z 21. zasedání Školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 13. 10. 2015

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

Omluven : Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2014/2015

ŠR projednala a schválila Výroční zprávu za školní rok 2014/2015.

2.      Projednání návrhu na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2016

ŠR projednala návrh na výši příspěvku na provoz od zřizovatele pro rok 2016.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

Zápis z  20. zasedání školské rady Základní školy T. G. Masaryka v Krmelíně

konaného dne 15. 9. 2015

Přítomni: Mgr. Dušan Ignačík, Pavel Holík, Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer

Omluven: Zdeněk Šindel

 

Průběh jednání:

1.      Představení členů Školské rady (dále jen ŠR)

Byli představeni noví členové ŠR: za zřizovatele Pavel Holík, Zdeněk Šindel, za pedagogické pracovníky školy Mgr. Dagmar Kovalová, Sylva Multanová, za zákonné zástupce nezletilých žáků Mgr. Rostislav Galia, Ing. Jaroslav Tyšer.

2.      Volba předsedy ŠR

Předsedou ŠR byl zvolen Mgr. Rostislav Galia.

3.      Schválení Jednacího řádu ŠR

ŠR schválila Jednací řád ŠR.

4.      Schválení Školního řádu pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Školní řád pro školní rok 2015/2016.

5.      Schválení Klasifikačního řádu pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Klasifikační řád pro školní rok 2015/2016.

6.      Schválení Vnitřního řádu školní družiny pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Klasifikační řád školní družiny pro školní rok 2015/2016.

7.      Schválení Vnitřního řádu školní jídelny pro školní rok 2015/2016

ŠR schválila Vnitřní řád školní jídelny pro školní rok 2015/2016.

 

Mgr. Rostislav Galia

Pavel Holík

Mgr. Dagmar Kovalová

Sylva Multanová

Ing. Jaroslav Tyšer

Více zde: https://zskrmelin.webnode.cz/o-skole/skolska-rada/zapisy-z-jednani/