Mise – vize – metody

MISE ŠKOLY

Základní škola T. G. Masaryka v Krmelíně je malá venkovská škola rodinného typu, která na základech lidových tradic a morálních hodnot poskytuje žákům kvalitní vzdělávání. Výchova a vzdělávání probíhá v bezpečném a tvořivém prostředí školy, k rozvoji osobnosti žáků a jejich kompetencí slouží inovativní metody, moderní pomůcky a digitální technologie.

VIZE ŠKOLY

Naším cílem je být učící se školou, která je pro své systematické směřování ke kvalitnímu vzdělávání přitažlivá pro žáky, zákonné zástupce i zaměstnance.

INOVATIVNÍ METODY

RWCT (čtením a psaním ke kritickému myšlení; z anglického Reading and Writing for Critical Thinking) je komplexní vzdělávací program, který využíváme ve výuce naukových předmětů od školního roku 2012/2013. Program je tvořený praktickými technikami a metodami, jež mají za cíl rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení žáků, které pomáhá s porozuměním konkrétnímu učivu především pomocí aktivního čtení a psaní a zpracovávání nabytých informací pomocí různých metod.

Samotná výuka je založena třífázovém modelu E – U – R:

E = evokace: co už vím nebo co si myslím, že o tom vím; používanými metodami je brainstorming, volné psaní, sněhová koule, pětilístek, kostka, klíčová slova, I.N.S.E.R.T.;

U = uvědomění: význam nových informací získaných četbou, experimentem, zhlédnutím filmu/divadelního představení, poslechem přednášky, návštěvou ZOO/muzea/ galerie; používanými metodami je I.N.S.E.R.T., podvojný deník, V.CH.D., Alfa Box, čtení s otázkami, pracovní listy, řízené čtení, rybí kost;

R = reflexe: sjednocení/utřídění nových poznatků, přetváření původních schémat, upevnění nových poznatků; používanými metodami je myšlenková mapa, pětilístek, diamant, kostka, volné psaní, brainstorming, I.N.S.E.R.T., Vennův diagram, Lapbook.

Třífázový model prostupuje celým programem RWCT a výuka se tak stává efektivní díky dostatečnému množství intelektuálních i emocionálních stimulů, jež přirozeně vzbuzují zájem žáků o učení.

 

Výuka matematiky podle profesora Hejného je komplexní vzdělávací program, který využíváme pro výuku matematiky od školního roku 2014/2015. Rozvíjení matematické gramotnosti a logiky žáků pomocí Hejného metody je založeno na respektování 12 klíčových principů, které metoda skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí (viz  http://www.h-mat.cz/principy ):

– budování schémat – dítě ví i to, co jsme ho neučili

– práce v prostředcích – dítě se učí opakovanou návštěvou

– prolínání témat – matematické zákonitosti nejsou izolovány

– rozvoj osobnosti – podpora samostatného uvažování dítěte

– skutečná motivace – dítě neví, ale chce vědět

– reálné zkušenosti – stavění na vlastních zážitcích dítěte

– radost z matematiky – pocit z úspěchu výrazně pomáhá při další výuce

– vlastní poznatek – má větší váhu než převzatý

– role učitele – průvodce a moderátor diskusí

– práce s chybou – předcházení zbytečnému strachu u dítěte

– přiměřené výzvy – pro každé dítě zvlášť podle jeho úrovně

– podpora spolupráce žáků – poznatky se rodí díky diskusi

 

J. B. E. (Jolly Body English) je hravá interaktivní metoda vycházející z metody Jolly Phonics, kterou využíváme pro výuku anglického jazyka od školního roku 2019/2020. Je postavena na fonetickém principu syntézy zvuků – nezaměřuje se na naučení abecedy v jejím postupném sledu, ale na 42 zvuků, které angličtina nabízí. Každý zvuk má svou grafickou podobu, která je doplněna pohybem. Tato metoda ve formě J. B. E. je obohacena o systém pantomimy pro celé věty (tzv. body language). Děti se učí slyšené hlásky i věty znakovat, zapisovat a používat pro jejich čtení tzv. anglické oči. Bez problému dokáží správně foneticky přečíst jednoduchý anglický text, protože pro všechny zapsané znaky (písmena, dvojhlásky, zdvojené hlásky) znají adekvátní zvuk.

Proces je možno shrnout do pěti kroků:

– učení se 42 zvuků používaných v anglickém jazyce

– formování a psaní písmen prostřednictvím znakování a pantomimy

– spojování zvuků, které umožňuje dětem číst a psát

– rozeznávání zvuků ve slovech

– učení se slovům, která se vymykají pravidlům (tricky words).

Jolly Phonics se plně rozjela ve Velké Británii v roce 1987, dnes je používána ve více než 100 zemích světa. Tato multi-smyslová metoda je velmi motivující jak pro děti, tak pro učitele. Má vynikající výsledky a dokáže pomoci i dětem, které mají výukové problémy s dysgrafií a dyslexií.